บอร์ด ทอท.ไฟเขียวเดินหน้าเทอร์มินอล2 แต่ล้มแบบของกลุ่มดวงฤทธิ์


เพิ่มเพื่อน    

 

21 ก.พ. 2562 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(บอร์ดสศช.) ขออนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้เนื่องจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการที่ปรึกษาสนามบิน( Airport Consultative Committee :ACC) ซึ่งสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสารหลังที่2 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความแออัด และรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วน สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association (IATA)) ได้สอบถามความคิดเห็นสายการบินที่เป็นสมาชิกแล้ว เห็นว่า ควรมีการก่อสร้างเช่นกัน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) 

อย่างไรก็ตาม AOC ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าสายการบิน ในเรื่องความแออัดเนื่องจากการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และแนวนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการอาจทำให้บริษัทสายการบินต่างชาติตัดสินใจย้ายฐานการบิน นอกจากนั้นเห็นว่า การขยายส่วนต่อข้างอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความแออัดได้ 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบยกเลิกผลการประมูลงานออกแบบอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ซึ่งมีกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก หรือ กลุ่มดวงฤทธิ์ บุนนาค เป็นผู้รับเลือก โดยคณะกรรมการมอบหมายให้ ทอท. เป็นผู้ออกแบบเอง

อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางในการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยให้แยก 3 สัญญาใหญ่ ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ออกจากกัน

ทั้งนี้บอร์ดได้เน้นให้เปิดกว้างแข่งขันกันอย่างเสรี โดยเฉพาะกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร เพื่อให้ผู้ประกอบการในเมือง (Downtown) สามารถส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้ พร้อมทั้งเห็นชอบหลักการในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหาร ทอท.ตรวจสอบข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก่อนที่จะดำเนินการประกาศต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดขายซองในเดือนมีนาคม นี้


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก