ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือก'วรสิทธิ์-ผาณิต' 2 ก.ต.คนนอก


เพิ่มเพื่อน    

27 ก.พ.62 - ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) จำนวน 2 คน โดยภายหลังมีการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ก.ต. คือ 1.นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช อายุ 74 ปี อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อายุ 74 ปี ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในปัจจุบัน

สำหรับการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของบุคคลภายนอก ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) (ที่แก้ไขใหม่) จำนวน 2 คน ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 จนถึงปิดรับสมัครวันที่ 2 ม.ค. 2562 โดยมีผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก โดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัคร 17 ราย ซึ่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3)(ที่แก้ไขใหม่) บัญญัติให้มี ก.ต.(บุคคลภายนอก) จำนวน 2 คน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา ที่ในปัจจุบันมีอยู่ 4,771 คน จะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปัจจุบัน เป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก แต่กฎหมายใหม่ให้มีการเลือกจากผู้พิพากษาทั่วประเทศ

สำหรับ ก.ต. นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษผู้พิพากษาที่กระทำความผิด รวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน ศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

สำหรับนายวรสิทธิ์ จบการศึกษานิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเคย เป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมาแล้ว 1 สมัย

ส่วนนางผาณิต จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิเช่น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมนั่คงของมนุษย์, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย, กรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชียของสถาบันตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก