เลือกตั้งกรรมการตุลาการ 4 มี.ค.นี้ เปิดรายชื่อผู้พิพากษาโดดเด่นเข้าชิง


เพิ่มเพื่อน    

นางเมทินี ชโลธร ,นายบุญชู ทัศนประพันธ์,นายสุวิชา สุขเกษมหทัย

6 ก.พ.63 - นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ได้กล่าวถึงการเลือกตั้ง ก.ต. ใน 3 ชั้นศาล แทน ก.ต.ชุดเก่า ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 21 มี.ค. 2563 ว่า ตามที่ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ดำเนินการเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการตุลาการผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้แสดงความประสงค์รับเลือกมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 21-27 ม.ค. 2563

ปรากฏว่า มีผู้แสดงความประสงค์รับเลือกเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา 9 คน (เลือกเอา 6 คน) ประกอบด้วย 1.นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา 2.น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ปธ. แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา 3.นางวาสนา หงส์เจริญ ปธ. แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 4.นายพศวัจณ์ กนกนาก ปธ. แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 5.นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 6.นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 7.นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 8.นายชาติชาย กริชชาญชัย ผู้พิพากษาศาลฎีกา 9.นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ชั้นศาลอุทธรณ์ 12 คน (เลือกเอา 4 คน) ประกอบด้วย 1.นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค 8 2.นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ปธ.อุทธรณ์ภาค 6 3.นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ปธ.แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์ 4.นางจรรยา จีระเรืองรัตนา รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 5.นายมานิตย์ สุขอนันต์ ปธ.แผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 6 6.นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 7.นายจุมพล ชูวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 8.นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 9.นายพรหมมาศ ภูแส่ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 10.นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 11.นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลศิลป์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 12.นายเจริญ ดวงสุวรรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1

ชั้นศาลชั้นต้น 7 คน (เลือกเอา 2 คน) ประกอบด้วย 1.นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธ.แรงงานภาค 4 2.นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ 3.นายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา 4.นายอิทธิพล โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 6 5.นายจรัล เตชะวิจิตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง 6.นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง 7.นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

จำนวนผู้พิพากษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก.ต.ทั้งหมดจำนวน 4,724 คน แบ่งเป็นชั้นศาลฎีกาจำนวน 175 คน (แบ่งเป็น ผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 123 คน ผู้พิพากษาอาวุโสจำนวน 52 คน) ชั้นศาลอุทธรณ์จำนวน 901 คน (แบ่งเป็น ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จำนวน 720 คน ผู้พิพากษาอาวุโสจำนวน 181 คน) ชั้นศาลชั้นต้นจำนวน 3,648 คน (แบ่งเป็น ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจำนวน 3,344 คน ผู้พิพากษาอาวุโสจำนวน 169 คน

ผู้พิพากษาประจำศาลจำนวน 135 คน) สำหรับผู้มีสิทธิรับเลือก (แม้ไม่แสดงความประสงค์จะรับเลือก) จะมีชั้นศาลฎีกาจำนวน 121 คน ชั้นศาลชั้นอุทธรณ์จำนวน 719 คน ชั้นศาลชั้นต้นจำนวน 951 คน

นายสราวุธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกำหนดการส่งบัตรเลือกให้ผู้มีสิทธิเลือก ทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดส่งบัตรเลือกพร้อมบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกไปยังข้าราชการตุลาการผู้มีสิทธิเลือก จำนวน 4,724 ราย ในวันที่ 17 ก.พ. 2563 โดยกำหนดส่งบัตรคืนวันสุดท้ายคือวันที่ 3 มี.ค. 2563 เวลา 16.30 น. ตรวจนับคะแนนในวันที่ 4 มี.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. การดำเนินการในวันตรวจนับคะแนนเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.โดยคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือก จะนำส่งบัตรเลือกทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนจะตรวจนับจำนวนบัตรเลือกที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการรับและเก็บรักษาบัตรเลือก แล้วลงนามรับมอบบัตรเลือกและดำเนินการตรวจนับคะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ ประธานอนุกรรมการตรวจนับคะแนนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกต่อไป โดยจะเชิญกรรมการทุกคนมาประชุมในวันตรวจนับคะแนนวันที่ 4 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรมชั้น 12 เพื่อวินิจฉัยบัตร กรณีคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนไม่อาจหาข้อยุติได้ และรับทราบรายงานผลการตรวจนับคะแนนจากคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สมัคร ก.ต.ในครั้งนี้มีรายชื่อผู้สมัครที่น่าสนใจเเละมีบทบาทโดดเด่น ได้แก่ 1.นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ซึ่งจะมีคิวลำดับที่จะถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 46 ต่อจาก นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ มีบทบาทในการดำเนินงานตามนโยบายของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองสิทธิประชาชนในเรื่องการประกันตัวอย่างโดดเด่น

นอกจากนี้ ยังมี น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ซึ่งนับตามลำดับอาวุโสแล้วจะมีคิวถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาในสมัยต่อจากนางเมทินี และยังเป็นทีมทำงานเดียวกัน รวมถึง นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ที่ร่วมเดินทางเข้าเรือนจำ นำใบปล่อยชั่วคราวไปแจ้งผู้ต้องหาทราบในเรื่องสิทธิการประกันตัวตามนโยบายคุ้มครองสิทธิ

ส่วนอีกคนที่มาแรงน่าจับตามอง คือนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการลงสมัคร ก.ต.หรือ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) ที่นางนุจรินทร์ลงสมัครจะได้รับเลือกทุกครั้ง จึงน่าสนใจว่าการเลือกตั้ง ก.ต.ระดับศาลฎีกา ถือเป็นช่วงปีที่ผู้พิพากษาหญิงมีความโดดเด่น

ในส่วน นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ก็น่าสนใจในเรื่องฐานเสียงเรื่องจากผู้พิพากษาในรุ่นเดียวกับนายกิจชัย ปัจจุบันรับราชการสังกัดในศาลฎีกาจำนวนมาก

ในระดับชั้นอุทธรณ์ที่โดดเด่นได้แก่ นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์ เคยนั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ซึ่งเป็นศาลใหญ่และมีบทบาทสำคัญ ทั้งเคยนั่งอธิบดีศาลชั้นต้นมาหลายศาล  อีกทั้งยังเคยได้รับเลือกเป็น ก.ต.มาแล้ว 2 สมัย เมื่อครบวาระในการว่างเว้น จึงอาสาเข้ารับการคัดเลือกในชั้นอุทธรณ์นี้ อีกคนที่เด่น คือ นายเจริญ ดวงสุวรรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ซึ่งเป็นอดีต ก.ต.ในศาลชั้นต้นมา 2 สมัย เมื่อครบวาระที่สามารสมัครเข้ารับคัดเลือกจึงอาสาตัวมาในชั้นศาลอุทธรณ์ และมีนายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ซึ่งเป็นที่รู้จักกว้างขวางในหมู่ผู้พิพากษา รวมถึงนายมานิตย์ สุขอนันต์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ที่เคยได้รับเลือกเป็น ก.ต.เก่าก็มีลุ้น 

ระดับศาลชั้นต้นที่โดดเด่น ได้แก่ นายสุวิชา สุขเกษมหทัย ซึ่งเป็น ก.ต.ในปัจจุบันนี้ จากการที่ได้รับเลือกคะแนนมาเป็นลำดับที่ 1 ของศาลชั้นต้นในครั้งที่แล้ว เนื่องจากเป็นวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตรอบรมของผู้พิพากษา ตั้งแต่ระดับหัวหน้าศาลจนกระทั่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานร่วมผลักดันให้ขยายวาระในการดำรงตำแหน่งของศาลชั้นต้นจาก 5 ปีเป็น 6 ปี และคัดถ่ายคำพิพากษาเป็น 10 วันทำการ จึงได้คะแนนนิยมมาก เนื่องจากผลักดันเพื่อศาลชั้นต้นหลายประการ ยังได้รับความไว้วางใจจาก ก.ต. ให้เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีผู้พิพากษายิงตัวเอง

ส่วนที่คลาดสายตาไม่ได้ คือนายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ อดีต ก.ต.ศาลชั้นต้น 2 สมัยซ้อน ซึ่งครบกำหนดวาระสามารถสมัคร ก.ต.ได้อีก และนายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง ซึ่งปัจจุบันเป็น ก.ต.ศาลชั้นต้น ที่นั่งคู่กับนายสุวิชาในปัจจุบัน ส่วนนายอิทธิพล โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 1, นายจรัล เตชะวิจิตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ก็นับว่าน่าจับตามองไม่น้อย ซึ่งตามปกติแล้ววิสัยการเลือก ก.ต.ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาส่วนมากจะเลือกผู้พิพากษาที่ประจำอยู่ในศาลชั้นต้นด้วยกัน จะไม่นิยมเลือกผู้พิพากษาจากศาลสูงที่มานั่งผู้บริหาร เนื่องจากสัดส่วน ก.ต.ของศาลชั้นต้นน้อยกว่าชั้นศาลอื่น

สำหรับ ก.ต. นั้น เป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน ศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มาจากการเลือกของผู้พิพากษา มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมวิสัยทัศน์ได้ดังนี้

✅ ชั้นศาลฎีกา

  บัญชีรายชื่อ : http://gg.gg/giuks

  ประวัติและวิสัยทัศน์ : http://gg.gg/giukv

✅  ชั้นศาลอุทธรณ์

บัญชีรายชื่อ : http://gg.gg/giukw

ประวัติและวิสัยทัศน์ : http://gg.gg/giul1

✅ ชั้นศาลชั้นต้น

บัญชีรายชื่อ : http://gg.gg/giul9

ประวัติและวิสัยทัศน์ : http://gg.gg/giulb


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา