กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินตลาดบางกะปิ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

วันนี้ (12 มีนาคม 2562) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดแถลงข่าว “พิธีลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน ณ ตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127) เขตบางกะปิ” ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณูปโภค โดยนำร่องโครงการ ณ ตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127) ทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน จำนวน 77 เครื่อง และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจากเดิมใช้ไฟฟ้าก่อนประมาณ 1 เดือน (Postpaid) มาเป็นแบบเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) เพียงแค่ผู้ใช้ไฟฟ้าเติมเงินค่ากระแสไฟฟ้าเข้าระบบก็จะสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ ทั้งนี้หากจำนวนเงินในระบบใกล้หมดจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทำการเติมเงินหากต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ระบบการใช้ไฟฟ้าแบบเติมเงิน นั้น ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว เพื่อนำกรุงเทพฯ ก้าวสู่ความเป็นมหานครที่มีการพัฒนาในระดับสากล

 

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน ณ ตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127) นับเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนามาตรฐานของตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ไฟฟ้าอย่างสะดวก ปลอดภัย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ค้าตลาดบางกะปิโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการค้าที่เข้ามาค้าขายภายในตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127) สอดคล้องกับนโยบายของทั้ง  2 หน่วยงาน  ที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในปัจจุบัน สนับสนุน ส่งเสริมการค้าและบริการให้สะดวกเพิ่มมากขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้ค้าที่ใช้ไฟฟ้าแบบรายวัน กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้านครหลวงจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ภายใต้ชื่อโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน ณ ตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127)

 

นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการยกระดับคุณภาพงานบริการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินระหว่าง กทม. กับ กฟน. โดยมีระยะเวลา 12 เดือน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาการให้บริการระบบไฟฟ้าสนับสนุนการจัดการตลาดของ กทม. รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าภายในตลาด และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงิน เพื่อประโยชน์ของประชาชน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กฟน. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ค้าของ กทม. ในพื้นที่ตลาดบางกะปิ จำนวน 77 เครื่อง ในระยะแรกจัดให้มีระบบเติมเงินผ่านตู้อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าภายในตลาด โดยใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามที่ กทม. กำหนดไว้  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการในระยะเวลาที่กำหนด กฟน. จะประเมินผลและพิจารณาขยายผลในโครงการอื่นๆ ต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยของ กฟน. เพิ่มทางเลือกการบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้า เดินหน้า สู่การจัดการพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครต่อไป

 

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'