กางเอ็มโอยู'Blind Trust'ธนาธรยิ่งกว่าไม่ตรงปก


เพิ่มเพื่อน    

19 มี.ค.2562- โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) การจัดการทรัพย์สินของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ที่นายธนาคารได้ลงนามเมื่อวันที่ 18 มี.ค.ซึ่งพบว่าไม่ตรงกับให้สัมภาษณ์ของนายธนาธรที่ระบุในใจความสำคัญที่แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า “คาดว่าจะโอนทรัพย์สินประมาณ 5,000 ล้านบาทให้ภัทรดูแลในรูปแบบ Blind Trust ทั้งนี้ หนึ่งในข้อสัญญาที่จะเขียนไว้คือไม่ซื้อ หุ้นไทยทุกตัวเพื่อจำกัดข้อครหาว่านโยบายที่ออกไปจะไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ และกำหนดว่า 3 ปีหลังจากออกจากตำแหน่งจะได้กรรมสิทธิ์กลับมาเป็นขอตัวเอง”

ทั้งนี้เอ็มโอยูดังกล่าวมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้ 

บันทึกความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฉบับนี้ (“บันทึกความเข้าใจฉบับนี้”) ทำขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 ระหว่าง

(1)  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..........มีภูมิลำเนาอยู่ ณ เลขที่..........กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่งและ

(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105547010471 สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 252/25 ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัทจัดการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

เนื่องด้วยลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตามแต่กรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงหลักเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ลูกค้าและบริษัทจัดการจึงตกลงเข้าทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เพื่อกำหนดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในระหว่างที่ลูกค้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1.วัตถุประสงค์
ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่จะส่งมอบ และ/หรือ โอนให้แก่บริษัทจัดการเพื่อบริหารจัดการเป็นกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว (“ทรัพย์สินของลูกค้า”) เพื่อนำทรัพย์สินของลูกค้าไปจัดการลงทุนเพื่อหาประโยชน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ในสัญญาจัดการทรัพย์สินที่จะเข้าทำระหว่างลูกค้าและบริษัทจัดการ (“สัญญาจัดการทรัพย์สิน”) ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.ข้อตกลง
2.1 บริษัทจัดการและลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้านี้จะครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในช่วงที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีฐานะสมาชิกสภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรณีการดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี (“รัฐมนตรี”) และในระหว่างที่ลูกค้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทจัดการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นส่วนของรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดการทรัพย์สินให้กับบริษัทจัดการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2.2 ตลอดระยะเวลาในการมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ลูกค้าตกลงไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารครอบงำหรืออกคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนการจัดการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของลูกค้าตามสัญญาจัดการทรัพย์สิน และลูกค้าอาจแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการแทนลูกค้า ทั้งนี้ ภายใต้และตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์แห่งสัญญาจัดการทรัพย์สินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3 ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับรู้ข้อมูลการลงทุนใดๆ ของทรัพย์สินของลูกค้าในระหว่างระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยบริษัทจัดการไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลใดๆ ในลักษณะที่จะมีผลให้ลูกค้าทราบถึงการบริหารหรือจัดการทรัพย์สินของลูกค้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นการรายงานการประกอบกิจการตามเงื่อนไขที่คระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด หรือเป็นการรายงานต่อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดการทรัพย์สิน ภายใต้และตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์แห่งสัญญาจัดการทรัพย์สินของลูกค้าจากผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์

2.4 บริษัทจัดการและลูกค้ารับทราบและตกลงว่าข้อจำกัดการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่เป็นสาระสำคัญจำแนกเป็นสองกรณี กล่าวคือ
(1) ขณะที่ลูกค้าดำรงสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ห้ามมิให้จัดการทรัพย์สินของลูกค้าโดยการลงทุนเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกิจการอื่นอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ขณะที่ลูกค้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ห้ามมิให้จัดการทรัพย์สินของลูกค้าตามที่กำหนดไว้สำหรับกรณีที่ลูกค้าดำรงสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกประการ และห้ามมิให้คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามตามจำนวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จนกว่าการดำเนินการโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการจะเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่จัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)

2.5 บริษัทจัดการให้คำรับรองว่าบริษัทจัดการเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และมิได้มีกรรมการหรือพนักงานที่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียกับลูกค้า คู่สมรสของลูกค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของลูกค้า แต่ประการใด และตกลงที่จะดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลและการให้บริการลูกค้านั้น บริษัทจัดการมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการวางตัวเป็นกลางในทางการเมืองและไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใดๆ

2.7 บริษัทจัดการและลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้น โดยบริษัทจัดการและลูกค้าตกลงจะเข้าทำสัญญาจัดการทรัพย์สินและกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อไป โดยบทบาทหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าโดยบริษัทจัดการจะเริ่มต้นเมื่อสัญญาจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีผลใช้บังคับในลำดับถัดไป

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน บริษัทจัดการและลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้อย่างละเอียดและโดยตลอดแล้ว และเห็นว่าตรงตามเจตนาของบริษัทจัดการและลูกค้าทั้งสิ้น จึงลงลายมือชื่อและประทับตา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสองฝ่าย บริษัทจัดการและลูกค้าต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ.


 


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'