เอ็มเทค สวทช.จับมืออาชีวศึกษา ปรับรถเข็นทั่วไปเป็นไฟฟ้าราคาถูก


เพิ่มเพื่อน    


    เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการความร่วมมือกับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ นำร่องผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด มอบให้อาสาสมัครผู้พิการและผู้สูงอายุ
    ดร.อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า ในปัจจุบันมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่กำลังใช้รถเข็นในปริมาณมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรถเข็นส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานอยู่เป็นรถเข็นแบบทั่วไป ไม่มีระบบไฟฟ้า เนื่องจากรถเข็นแบบมีระบบไฟฟ้าจะมีราคาค่อนข้างสูง ทางทีมวิจัยชีวกลศาสตร์ กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพของเอ็มเทค เห็นว่ามีโอกาสที่จะปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็นแบบมีระบบไฟฟ้าและมีราคาที่เหมาะสมได้ จึงได้พัฒนาต้นแบบรถเข็นไฟฟ้าจากรถเข็นทั่วไปในราคาประมาณ 7,000 บาทต่อคัน และได้นำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้สนและผู้ใช้จำนวนหนึ่งเห็นถึงประโยชน์ของต้นแบบรถเข็นไฟฟ้า 


    จากนั้นทางทีมวิจัยต้องการที่จะต่อยอดผลิตรถเข็นไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้ใช้รถเข็นไฟฟ้า จึงได้นำแนวคิดร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และได้รับความร่วมมือในการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด มอบให้อาสาสมัครผู้พิการและผู้สูงอายุ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ด้วยวิธีการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าในครั้งนี้  
    โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์พ่วงต่อ เพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าให้กับอาชีวศึกษา เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้รถเข็นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่มีร่างกายท่อนบนที่ดี ให้มีความอิสระและดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีมากขึ้น โดยได้รับการปรับแต่งรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าจากการให้บริการจากอาชีวศึกษา สร้างการเรียนรู้การออกแบบและผลิตงานทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ให้ภาคการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในอนาคต สร้างโอกาสการต่อยอดรถเข็นไฟฟ้าในรูปแบบอื่น และแชร์องค์ความรู้ดังกล่าวผ่านเครือข่าย ส่งผลประโยชน์กับผู้ใช้รถเข็นและจุดประกายของการสร้างนวัตกรรมของเยาวชนให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่ได้ต่อไป
    นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติได้ให้เกียรติวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ (การปรับรถเข็นไฟฟ้าทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้า) ถือเป็นความร่วมมือกันในการการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ นั่นคือ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S curve และยังเป็นไปตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้าง “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) โดยนํา “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์” มาเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ ในการยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิมที่เรามีพื้นฐานดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
    การดำเนินโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์สำหรับคนพิการการเคลื่อนไหว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง การได้ร่วมมือกันจึงเป็นเสมือนกลไกหนึ่งในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพ มีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สถานประกอบการและประเทศต้องการ ตลอดจนในอนาคตสามารถที่พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่สามารถผลิตด้วยวัสดุและแรงงานในประเทศไทย ซึ่งทำให้มีราคาต่ำลง อันก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"