สส.เปิดหลักสูตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เสริมแนวรบอนุรักษ์-สร้างผู้นำองค์กรสีเขียว


   

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

“ปัจจุบันภัยคุกคามจากวิกฤติสิ่งแวดล้อมได้แผ่ลามไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดมลพิษ ภัยพิบัติ รวมถึงปัญหาความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ อาหาร และพลังงาน โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้มุ่งแก้ปัญหาโดยให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะทำให้สำเร็จได้ คือ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่ต้องแสดงบทบาทผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม”

 

นายวิจารย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาบนหลักเหตุและผล คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม มีการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ปธส.7 ประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหารและตำรวจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้นำท้องถิ่น รวม 60 คน โดยมีการเรียนทุกวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 23 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 4 เดือน หรือใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น 231 ชั่วโมง

               

สำหรับการดำเนินงานในหลักสูตร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์สูงด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม มาช่วยดูแลเนื้อหาด้านวิชาการและบริหารจัดการหลักสูตร โดยเนื้อหาในการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่ 1 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร, กลุ่มวิชาที่ 2 กระแสโลกและแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มวิชาที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวิชาที่ 5 การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ 

การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักบริหารระดับสูงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียวและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันองค์กรให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่ออนุรักษ์ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไปในอนาคตด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

              


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"