รู้ยัง 'ทอท.'ยุคใหม่พร้อมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น


   


2 เม.ย.62-นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่าทอท.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจ การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

นอกจากนี้ ทอท.ยังได้เข้าร่วมโครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี 2558 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทอท.จึงได้จัดโครงการ “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ รวมทั้งสร้างความตระหนักและจิตสำนึก เกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน ทอท.

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน “วันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.” ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตของผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ โดยมีการจัดบูธจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช., ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.ซึ่งเป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสาร และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต นอกจากนั้น ทอท.ยังได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้ายทำลายองค์กร” ด้วย

นายนิตินัย กล่าวว่า ทอท.มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยกระตุ้นให้บุคลากรของ ทอท.เกิดจิตสำนึกในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งปัจจุบัน ทอท.มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลองค์กรที่จัดทำในรูปแบบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมกิจการการขนส่งทางอากาศและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"