ACT จี้บอร์ด ทอท.ประมูลดิวตี้ฟรีโปร่งใส


   

 

5 เม.ย. 2562 รายงานข่าวจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กรณีการเปิดประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบินว่าตามที่ ทอท. ได้เปิดให้มีการประมูลสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีและอากร (Duty Free Shop) ใน 4 สนามบินหลักของประเทศ 

ทั้งนี้อันนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามอย่างกว้างขวางจากสังคม ถึงความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศ จะเห็นได้ว่าข้อท้วงติงที่เกิดขึ้นหลากหลายนั้น มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนที่อ้างอิง จากบทเรียนความสำเร็จของสนามบินชั้นนำในต่างประเทศ ข้อเสนอจากสถาบันในอุตสาหกรรมค้าปลีกและรายงานผลการศึกษาของนักวิชาการ ขณะที่การชี้แจงของ ทอท. ยังขาดข้อมูลและสถิติสนับสนุนชัดเจนพอที่จะทำให้สาธารณชนสามารถเข้าใจ เชื่อถือและตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตามองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เห็นว่าปัจจุบัน ทอท. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงกระทำ ในระดับสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเกียรติภูมิขององค์กร ผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการ อดีตข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลฝ่ายบริหาร จึงต้องกระทำโดยยึดหลักความระมัดระวัง รอบคอบ และการตัดสินใจใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอย่างครบถ้วน เพียงพอมีหลักการ น่าเชื่อถือ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยฯเชื่อว่าคนไทยต้องการเห็นคณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลสูงสุด และจริงจังในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน มีหลักการน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้อย่างเพียงพอเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและยอมรับ

ด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท.กล่าวว่า ทอท.พร้อมรับฟังความเห็นในทุกกระบวนการ หากเห็นว่ากระบวนการใดไม่โปร่งใส สามารถแนะนำได้ หากมองว่ากระบวนการไหนไม่โปร่งใส ก็ยิ่งดีจะได้ช่วยกันพัฒนา ทอท.พร้อมรับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายถือเป็นเป็นสิ่งที่พึงกระทำ ประเทศเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมาทอท. ค่อยๆ เดิน อย่างระมัดระวัง และรับฟังในทุกกระบวนการอย่างช้าๆ 
สำหรับโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) แยกเป็น 2 สัญญา คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 สัญญา และท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 สัญญา ซึ่งให้กำหนดกรอบแนวทางในการคัดเลือกให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ (Brand Name) สามารถแข่งขันกับธุรกิจเดียวกันในตลาดโลกได้ รวมทั้งจะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนรวมของทั้ง 2 สัญญาจะต้องไม่ต่ำกว่าที่ AOT ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ส่วนโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีก 1 สัญญา จะให้สัมปทานแบบรายเดียว (Master Concession) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ทอท. ออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมประมูล (TOR) งานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร  ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงรายเดียว กำหนดนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563-31 มีนาคม 2574 หรือ 10 ปี 6 เดือน ซึ่งบริษัทจะมีการเปิดขายซองเอกสาร ระหว่างวันที่ 1 -18 เมษายน 62 และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 เมษายน 2562 และดูสถานที่ประกอบกิจการในวันที่ 23 เมษายนนี้

ส่วนกำหนดการยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ AOT กำหนด จากนั้นกำหนดการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 พร้อมกำหนดการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562