สลากฯโวแหลกขายคละเลขได้ผล หวยรวมชุดใหญ่เริ่มหายจากแผง


   


พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยในงานวันครบรอบ 80 ปี คล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 5 เมษายน 2562 ว่า การรวมชุดสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 ใบ และการบริหารจัดการแยกเลขชุดให้กระจายไปในหลายพื้นที่ นับว่าได้รับผลตอบรับที่ดี ทำให้การรวมหวยชุดจำหน่ายเกินราคา ลดน้อยลง โดยเฉพาะสลากฯชุดเกิน 5 ใบ ที่พบเห็นน้อยลงมาก อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาต้องใช้เวลา เก็บข้อมูล และประเมินผลภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนที่จะปรับแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานสลากยีงอยู่ในช่วงของการเตรียมการศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ที่แก้ไขใหม่ และเป็นไปตามนโยบายดิจิทัลจากท่ัวโลกเพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานไทยแลนด์ 4.0 โดยต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและรอบด้าน เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ โครงสร้าง บริบทของสังคมไทยและวิถีชีวิตของประชาชน

สำหรับมาตรการในการบรรเทาปัญหาสลากเกินราคานั้น ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ จัดพิมพ์สลากแบบคละตัวเลขในเล่ม รวมชุด 2 ใบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงมาตรการตรวจสอบ การจำหน่ายสลาก ล่าสุด สำนักงานสลากฯ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวตัวแทน จาหน่ายและบัตรประจาตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ทำให้ผู้ซื้อสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของสลากได้ป้องกันปัญหาการ แอบอ้างสิทธ์ิความเป็นเจ้าของสลากท่ีซื้อ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือแจ้งเบาะแสเมื่อพบการจำหน่ายสลาก เกินราคา

ในขณะเดียวกัน ผู้ขายก็สามารถใช้บัตรดังกล่าว แสดงต่อผู้ซื้อว่าเป็นผู้ขายที่รับสลากโดยตรงจากสำนักงานฯ อีกทั้ง ยังสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ขาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจาหน่ายสลากต่อไปในอนาคต โดยแอพพลิเคชั่น ดังกล่าว จะพร้อมให้ใช้งานได้ภายในเดือนมิถุนายนท่ีจะถึงนี้ คาดว่า เมื่อเปิดใช้งานแล้ว จะสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ เพื่อนาไปสู่การแสวงหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป


​​​​​​​ ไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สืบสวนที่จะค้นหาร่องรอยหลักฐานนั้นพบหรือไม่

ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?