'ลายจุด'ได้ลุ้นชื่อ'พรรคเกรียน'อีกระลอก


เพิ่มเพื่อน    

07 เม.ย.2562 -  มีรายงานจากสำนักงานศาลปกครองแจ้งว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. เวลา 11.00 น. ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีหมายเลขดำที่ 1055/2561  ระหว่าง นายสมบัติ  บุญงามอนงค์ (ผู้ฟ้องคดี) กับนายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยคดีนี้นายสมบัติฟ้องว่านายทะเบียนพรรคการเมืองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีได้จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคเกรียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือนายทะเบียนพรรคการเมือง ด่วนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) 0015/2577 ลว. 2 พฤษภาคม 2561 โดยอ้างว่าชื่อพรรคมีความหมายไม่เหมาะสม ซึ่งอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว และได้รับแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันคำสั่งตามเดิมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ทบพ.) 0015/2851 ลว. 11 พฤษภาคม  2561 จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง  

ทั้งนี้ในเวลา 14.00 น.ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว  ณ ห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง.