เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 131 ปี ศิริราช


เพิ่มเพื่อน    

การแสดงชุด "ทศเภรี 131 ปี ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์" ในงานแถลงข่าว 

 

     ในปีนี้ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน มีอายุครบ 131 ปี หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงให้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งนี้ จากเริ่มแรกเป็นการรักษาผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทยกับแพทย์ตะวันตก จวบจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลได้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนาการรักษาจนกลายเป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยทางการแพทย์อันดับต้นของประเทศ  
    โอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 26 เมษายน 2562 นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และผู้แทนชุมชนบางกอกน้อย เตรียมจัดงาน "131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ" ระหว่าววันที่ 21-24 เม.ย.นี้ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้ร่วมบุญเทศน์มหาชาตินั้น ปัจจัยทั้งหมดจะไปสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช

 

ตั๊ก-นภัสกร มิตรเอม จะตีกลองชัยในขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทาน


    ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า งาน "131 ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ" ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระธรรมกถึก จำนวน 13 ไตร นับเป็นมหามงคลสูงสุดแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเจ้าภาพที่ร่วมงาน รพ.ศิริราชได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจ มีผู้ป่วยมารับบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรปีละกว่า 3 ล้านคน ทั้งยังเป็นองค์กรชี้นำสังคมส่งเสริมสุขภาพ และชีวอนามัยประชาชน นอกจากเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีตามพระราชปณิธานรัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" แล้ว ยังคำนึงถึงอาคาร สถานที่ สำหรับประชาชนผู้รับบริการ ขณะนี้มีการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกลางปี พ.ศ.2563 
    " นอกจากเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายนนี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ทั้งจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีในสวนให้ประชาชนร่วมเพลิดเพลินช่วงเย็นวันที่ 22 เม.ย. ณ สวนบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก และวันที่ 25 เม.ย. ที่หอประชุมราชแพทยาลัย ส่วนวันที่ 26 เม.ย. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์กล่าว 

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 


    การเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติเป็นคติสอนใจคนในสังคม กล่าวกันว่า เป็นคัมภีร์เล่มใหญ่จะช่วยให้สังคมไทยมีทางออกในยุควิกฤติ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของพระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญทานบารมีด้วยความโอบอ้อมอารี มีขันติ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่จนได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ รู้จักให้อภัย เรื่องราวนี้ควรค่าแก่การสืบสาน อีกทั้งส่งเสริมเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ประชาชน สร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ช่วยสร้างสังคมอันดีงามของไทย เชื่อถือกันว่า อานิสงส์แห่งการฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมจะได้รับผลดีทั้งภพนี้และภพหน้า        
    สำหรับงานเทศน์มหาชาติฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวายพระธรรมกถึก จำนวน 13 ไตร และได้รับพระเมตตาจากพระเถรานุเถระในการจัดงาน อาทิ พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา นอกจากนี้ นายอำพล เสนาณรงค์, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย และนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นที่ปรึกษา โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส  

 

เรียนรู้เรื่องราวพระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญทานบารมีด้วยความโอบอ้อมอารี
 


    พิธีการเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ.นริศบอกว่า เวลา 07.30 น. วันที่ 21 เม.ย. จะมีพิธีแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนันทอุทยานสโมสรกองทัพเรือ มายังหอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช มีการแสดงชุด "ทศเภรี 131 ปี ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์" ทศ แปลว่า 10 เภรี แปลว่า กลอง การตีกลองสะบัดชัย 10 ใบ ตามโบราณราชประเพณี ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนพิธีสำคัญ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย 
    ขบวนเริ่มด้วยการแสดงกลองชัย โดย ตั๊ก-นภัสกร มิตรเอม และนักแสดงจากกรมศิลปากร จากนั้นจะเป็นพิธีเปิดงานโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ ผบ.ทร. ก่อนจะเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ผ้าไตรพระราชทานทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ มาตามถนนอิสรภาพ เลี้ยวขวาสี่แยกพรานนก ถนนวังหลัง ตรงไปท่าน้ำพรานนก เลี้ยวขวาเข้าประตู 8 สิ้นสุดที่หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช พุทธศาสนิกชนจะได้ชื่นชมความงดงามของริ้วขบวน และร่วมอนุโมทนา ถวายปัจจัย เพื่อสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวได้ตลอดเส้นทาง สำหรับการบริจาคหรือทำบุญมีหลายช่องทาง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร.0-2419-7646-8

 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"