อึ้ง!แค่ 3.3%มองประชาธิไตยคือการเลือกตั้ง


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.พ.61 - สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องการ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,113 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึง ความรู้ประชาชนต่อ ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดให้คนตอบตอบเอง พบว่า ประชาชนจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 36.6% ระบุ ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่ตอบ รองลงมาคือ 19.5% ระบุ ประชาธิปไตยคือ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 18.8% ระบุประชาธิปไตย คือ อิสระในการคิดการพูด  13.5% ระบุประชาธิปไตยคือ ฟังเสียงคนข้างมาก  6.9% ระบุประชาธิปไตยคือ ประชาชนรักสามัคคีกัน มีส่วนร่วม ในขณะที่เพียง 3.3% ระบุประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง และ 1.4% ระบุประชาธิปไตยเป็นเรื่องผลประโยชน์ ตามลำดับ


ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความชอบต่อประชาธิปไตยแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเป็นแบบใด พบว่า จำนวนมากหรือ 41.3% ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ แต่  58.7% ต้องการประชาธิปไตยแบบสงบสุข แบบพอเพียง ไม่มีคอร์รัปชัน และบางส่วนระบุแบบไหนไม่รู้แต่ขอให้ดีขึ้นกว่านี้ เป็นต้น และเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า หญิง 42.2% ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ ในขณะที่ชายมีอยู่ 40.3% แต่ในกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยแบบสงบสุข แบบพอเพียง ไม่มีคอร์รัปชัน หรือแบบไหนไม่รู้แต่ขอให้ดีขึ้น นั้น ชายมีอยู่ 59.7% ส่วนหญิง 57.8%


ที่น่าสนใจคือ คนการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 45.9% ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ แต่คนการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีอยู่ 36% ในขณะที่ คนการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 54.1% เทียบกับ คนการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 64% ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยแบบสงบสุข แบบพอเพียง ไม่มีคอร์รัปชัน หรือแบบไหนไม่รู้แต่ขอให้ดีขึ้น เป็นต้น


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?