คลอดแล้ว!ระเบียบปปช.ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน


   


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 133 และมาตรา 162 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบมาตรา 5 และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕46 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด