เตรียมประกาศใช้"คลังหน่วยกิต"ระดับอุดมศึกษา ก้าวสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนหลายวิชา ต่างคณะ สถาบัน สามารถสะสมหน่วยกิตได้


   

 

17เม.ย.62-ศธ.เตรียมออกร่างประกาศ "คลังหน่วยกิต" ระดับอุดมศึกษา ตามข้อเสนอกกอ. เพื่อเปิดทางสังคมก้าวสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนในรูปแบบเดียวกัน ต่างคณะ ต่างสถาบันมากกว่า1สถาบันได้ หรือเป็นการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ที่มีสถาบันวิชาชีพรับรองก็สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อขอปริญญาบัตรได้เช่นกัน  ประธานกกอ.เผยแต่ยังห่วงคุณภาพวิชาที่เรียน ต้องควบคุม ตรวจสอบให้ดี

 

นายประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประธาน กกอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุม กกอ. ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญ เช่น 1.การกำหนดแนวทางดังกล่าวต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ระบุว่าการจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างการเรียนในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

 2.หลักสูตรที่เปิดในระบบคลังหน่วยกิต โดยเฉพาะระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน เป็นหลักสูตรที่กกอ. รับทราบ และกรณีหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพและต้องให้องค์กรวิชาชีพนั้นรับรองด้วย โดยสถาบันกำหนดระเบียบ ข้อบังคับในการเทียบโอนผลการเรียน หลักเกณฑ์ กลไก วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา และต้องมีคุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 

และ3. หลักการระบบคลังหน่วยกิต คือ การสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ ความสามารถและหรือสมรรถนะในคลังหน่วยกิตได้โดยไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิของผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้ โดยผลการเรียนสามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล เป็นต้น

“กกอ.แสดงความเป็นห่วงมากที่สุดเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต้องระมัดระวังการนำไปสู่ช่องทางการทำธุรกิจการศึกษาหรือทำให้เสียหาย ส่วนการเรียนการสอนต้องมีทั้งวิชาการ วิชาชีพ การเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย”ประธาน กกอ.กล่าว