ราชกิจจาฯประกาศข้าราชการอัยการพ้นจากราชการจํานวน 45 รายเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ


   

18 เม.ย.62 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุดเรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๑๐๔แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการพ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕)พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑จํานวน ๔๕ ราย ดังนี้ อ่านรายละเอียด