สมเด็จพระสังฆราชทรงเททองหล่อพระทองคำ ถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญเสด็จเลียบพระนคร


   

20 เม.ย. 62 - เมื่อเวลา 15.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณลานพระอนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคมาทรงบูชาพระรัตนตรัยและทรงสวมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี(ฉัพพรรณรังสี) ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันที่5 พฤษภาคม2562 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระราชสมภพนี้โดยมีความสูงจากพระบาทจรดพระรัศมีรวม10 นิ้วเท่าเลขรัชกาลศิลปะรัตนโกสินทร์พร้อมฉัตรทองคำ7 ชั้นกางกั้นน้ำหนักทองคำรวม5 กิโลกรัมเศษถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชวินิจฉัยแบบพระพุทธรูปพร้อมพระราชทานแผ่นทองคำที่ทรงเจิมและทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานแล้วเพื่อเชิญมาหล่อพระพุทธรูปดังกล่าวด้วย.