'บิ๊กแป๊ะ'เข้มตำรวจทรงผมผิดระเบียบลงโทษตั้งแต่ลูกน้องยันผู้บังคับบัญชา


เพิ่มเพื่อน    

23 เม.ย.62-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความส่วนราชการ ตร. ที่ 0007 ถึง จตช., รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง แนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษทางวินัย

ระบุ ตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ได้กำหนดแบบแผนให้ข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผม การแต่งเครื่องแบบ ความประพฤติและการแสดงออกต่อประชาชนขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัยเมื่อแต่งเครื่องแบบ ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และ ตร. ได้มีวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/01 ลง 15 พ.ย.60, ที่ 0007/02 ลง 14 ธ.ค.60, ที่ 0007/02 ลง 30 ม.ค.61, ที่ 0007/10 ลง 20 ก.ค.61 ที่ 0007/150 ลง 4 เม.ย.62 และ ที่ 0007/174 ลง 18 เม.ย.62 กาชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยเฉพาะเรื่องทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและคำสั่ง ตร. โดยเคร่งครัดไปส่วนหนึ่งแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฏมีข้าราชการตำรวจบางนายไม่ตัดผมให้ถูกต้องตามที่ ตร. กำหนดและการพิจารณาโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษทางวินัย ตลอดจนมาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย ดังนี้ 1.แนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษทางวินัย 

1.1 กรณีข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบแล้วไม่ตัดผมหรือไว้ทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบที่ ตร. กำหนด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) ความผิดครั้งแรก ระดับโทษภาคทัณฑ์ และให้ส่งฝึก ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง(หนองสาหร่าย) 10 วัน (2) ความผิดครั้งที่สอง ระดับโทษกักยาม 3 วัน และให้ส่งฝึก ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) 20 วัน (3) ความผิดครั้งที่สาม ระดับโทษกักขัง 7 วัน และให้ส่งฝึก ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) 30 วัน และให้ผู้บังคับบัญชานำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลงานการปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่งด้วย 

1.2 กรณีปล่อยปละละเลยไม่กวดขัน ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่บกพร่องตาม ข้อ 1.1 ให้พิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ กรณีมีผู้บกพร่องหลายนาย ให้พิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเพิ่มอีก 1 ระดับ

2.มาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย 2.1 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยตัดผมหรือไว้ทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบที่ ตร. กำหนด 2.2 ให้ผู้บังคับบัญชากวดขัน ควบคุมกากับดูแล โดยตรวจทรงผมของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ตร. กำหนด เป็นประจำทุกสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์) หากพบข้าราชการตำรวจผู้ใดบกพร่องให้พิจารณาดำเนินทางวินัยและลงโทษตามระดับโทษที่กำหนดในข้อ 1 แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ 2.3 ข้าราชการตำารวจชายที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน หาข่าว หรือป้องกันปราบปรามยาเสพติด เมื่อมีกรณีจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบต้องตัดผมให้เป็นตามระเบียบที่ ตร. กำหนดในทันที


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'