ประกาศในราชกิจจาฯ ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรธน.-ปปช.


   

24 เม.ย.62 - ราชกิจจานุเบกษก  เผยแพร่ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๖๒


นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๒