ส้มหวานฟังไว้!'เสรี'กางกฎหมายเลือกตั้งส.ส.อบรม'ปิยบุตร'


เพิ่มเพื่อน    

25 เม.ย.62 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตประธาน กมธ.ด้านการเมือง สปท. โพสต์ผ่านเฟชบุ๊ก ระบุว่า คำว่า “การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม” มีความหมายเพียงใด? ซึ่งเทียบเคียงกับ พรป.เลือกตั้ง สส. มาตรา 54 วรรคสองได้บัญญัติว่า “หากผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่า ตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงนั้น ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม”
 
ดังนั้น ตาม พรป.เลือกตั้ง สส. มาตรา 132 วรรคแรกได้บัญญัติว่า “ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หาก กกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (หมายถึงการปกปิดหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องคุณลักษณะต้องห้ามตาม รธน.มาตรา 98 ประกอบ พรป.เลือกตั้ง สส.มาตรา 42) เช่นนี้ กกต.มีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครได้ที่กระทำการดังกล่าวไว้เป็นการขั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ กกต.มีคำสั่ง....”

ขณะนี้มีผู้สมัคร สส.หลายคน ที่มีทีท่าว่าจะมีคุณลักษณะต้องห้ามสมัคร สส.ดังกล่าว

ซึ่งผู้สมัครที่กระทำการข้างต้นหากเป็นการกระทำของหัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยแล้วให้ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคนั้นได้ด้วย ตาม มาตรา 132 วรรคสาม และให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วย และยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามวรรค 5 อีกด้วย

ดังนั้น ที่มาออกตัวกันว่า “การขาดคุณลักษณะต้องห้ามสมัคร สส.ไม่ใช่เป็นเรื่องทุจริตเลือกตั้ง”นั้น ไม่จริงหรอก เพราะคนที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วไปสมัคร สส.ไม่ว่าข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายล้วนเป็นการกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งสิ้นและ กกต.ยังมีอำนาจหน้าที่ในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น ตามมาตรา 138 อีกด้วย.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"