กองทุนสื่อสร้างสรรค์ฯ เทงบฯ203ล้าน เปิดทางมืออาชีพ ผลิตสื่อน้ำดี ป้อนสังคม


เพิ่มเพื่อน    

9 พ.ค.62- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2562  โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 วงเงินงบประมาณ 203 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้ทุนสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อมืออาชีพและผู้ที่สนใจยื่นโครงการเสนอเพื่อขอรับทุน เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนให้มีวิจารณญาณให้เลือกสรร กลั่นกรองสื่ออย่างรู้เท่าทัน เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 

นายวีระ กล่าวว่า สำหรับแนวทางหรือลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่เปิดรับเพื่อให้ทุนสนับสนุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิจัยและขับเคลื่อนสังคม ในประเด็นการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ โดยโครงการและกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนมีระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ไม่เกิน 1 ปี และไม่จำกัดวงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุน ผู้ขอรับทุนเป็นบุคคลธรรดา นิติบุคคล องค์กรชุมชน เอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยทางกองทุนมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมระหว่างวันที่ 15 พ.ค.  – 14 มิ.ย. นี้ ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th ขณะที่ การเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ในปี 2562 จะมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการและกิจรรรม หลังจากที่มีการประเมินโครงการที่เสนอเข้ามาในส่วนของการให้ทุนสนับสนุนแบบเปิดรับทั่วไป  ในภายหลัง

 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'