สนข.เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านขนส่ง


เพิ่มเพื่อน    

สนข.เปิดรับฟังความคิดเห็น แผนแม่บทพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกคมนาคมขนส่ง เน้นทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เสมอภาค หวังตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

10 พ.ค.62-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 2ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และมอบรางวัลการแข่งขันประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคนในงานมีการจัดแสดงผลงานการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายใต้แนวคิด We make the best for all

นายอาคม กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และรับทราบข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนแม่บทฯ นำไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สำหรับร่างแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าประสงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับร่างแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน จัดทำขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาค (Inclusive Transport)” 

อย่างไรก็ตามในแผนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ส่งเสริม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน

สำหรับกิจกรรมการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารและสถานที่โดยรอบ ตลอดจนยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและคนทุกคน ผ่านกลุ่มผู้เข้าประกวดและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งได้มีการตัดสินผลงานไปเมื่อวันพุธที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"