'สมเด็จพระสังฆราช'ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา ชีวิตนี้สั้นนักแนะชาวพุทธไม่ประมาท


   

15 พ.ค.61 - คติธรรมในเนื่องในวันวิสาขบูชา  วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562  

ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้  และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันสำคัญสากลของโลก  ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว  พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้เมื่อกว่า 2,600 ปีก่อน  ทรงถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระกายลักษณะอย่างมหาบุรุษครบถ้วนเป็นอัศจรรย์ แต่ที่วิเศษยิ่งกว่านั้น คือ พระคุณ ด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังให้ทรงบริบูรณ์ด้วย"พระปัญญาคุณ" สามารถชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้น ไปจากพระทัย  บรรลุถึงความสะอาดผ่องใส ที่เรียกว่า "พระบริสุทธิคุณ"  แล้วจากนั้นไม่นานก็ได้ทรงเผยแแผ่พระธรรมสั่งสอนโลก  ด้วยอำนาจแห่ง"พระมหากรุณาคุณ" ครบถ้วนแห่งองค์คุณของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอด 45 พรรษา แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า  " วยธมมา  สงขารา อปปมาเทน สมปาเทถ " แปลความว่า  "สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา  ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด " ดังนี้  ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม หรือความปรุงแต่งในรูปและนาม   ณ บัดนี้ แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่า  ในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านได้อบรมเจริญปัญญา เป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้ว  ท่านกำลังมีความประมาทในชีวิต  เผลอคิดไปว่า ยังเหลือเวลาอยู่อีกมากหรือไม่ ในเมื่ออันที่จริง ทุกคนไม่อาจทราบได้ว่า ความตายจะมาถึงเมื่อไร  ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น "ความไม่ประมาท"  ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุด  แต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน 

ขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล  และเจริญภาวนา อันนับเป็น"ปฏิบัติบูชา" ที่พึงกระทำ ต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ 
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก