เผยคืบหน้าบูรณะ 'วัดราชบพิธ' จัดสร้างรูปกระเบื้องโมเสกประดับพระอุโบสถ สนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 5 , 7


เพิ่มเพื่อน    

20 ต.ค.64 - เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงห้องประชุมสำนักงานวัดราชบพิธ ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดสร้างรูปกระเบื้องโมเสก สนองพระราชดำริในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗ เพื่อประดับพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในศุภวารสมโภช ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาพระอาราม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของโครงการ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะให้ประดับผนังภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามด้วยรูปกระเบื้องโมเสกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ แต่ยังไม่ทันดำเนินการให้ลุล่วง กระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงสืบสานพระราชดำริ กะเตรียมการสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ร่วมกับพระมติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กำหนดแบบให้สร้างเป็นรูปพระคุณ ๑๐ ประการในรัชกาลที่ ๕ แต่ยังขาดงบประมาณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ระงับไว้ก่อน และทรงพระราชปรารภถึงอนาคตกาลว่าอาจมีผู้ทำให้สำเร็จได้

ครั้นถึงศุภวารสมโภช ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาพระอาราม เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช จึงทรงเห็นชอบด้วยดำริของคณะพุทธบริษัทวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในอันที่จะดำเนินการสนองพระราชดำริในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๗ ให้แล้วเสร็จลุล่วง ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมกำกับของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"