อว.ขยับเดินเครื่อง“สมคิด” ลงนามคำสั่ง (15พ.ค.)เรื่องการปฏิบัติราชการของกระทรวงแล้ว 


   

16พ.ค.62-ตามที่มีกระแสข่าวว่า มหาวิทยาลัยอ้างว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทำให้ภารกิจต่างๆของสกอ.เกิดความล่าช้านั้น

แหล่งข่าวจาก อว. กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ทุกคนไม่ได้หยุดนิ่งหรือทำให้การบริหารงานสะดุด ทุกคนยังคงทำหน้าที่ของตนเองได้ตามปกติ ยกเว้นการเซ็นคำสั่งที่ในช่วงแรกอาจจะช้าบ้าง และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รมว.อว. ได้เซ็นหนังสือคำสั่งอว.ที่1/2562 เรื่องการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)พ.ศ.2562 แล้ว ซึ่งจะทำให้การบริหารงานในตำแหน่งต่างๆมีอำนาจทางกฏหมายและทำงานได้เต็มที่

แหล่งข่าวจาก อว. กล่าวต่อว่า สำหรับหนังสือคำสั่งดังกล่าวมีสาระดังต่อไปนี้ 1.ให้ข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง ที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ปฎิบัติหน้าที่ตามหน้าที่และอำนาจเดิมต่อไปจนกว่าจะมีการออกกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด อว. และ2.ให้ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการที่ถูกโอนมาสำนักงานปลัดอว. เรียกชื่อตำแหน่งเดิมและให้มีหน้าที่และอำนาจเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการออกกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด อว.


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'