'กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงห่วงใช้ทรัพยากรขาดความรู้ชาติเสียหาย ทรงแนะสร้างคนรุ่นใหม่เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ-นักชีววิทยา


   


22 พ.ค.62- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ(International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) และทรงเปิดนิทรรศการเรื่อง“ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที“ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

งานประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมากทั่วโลกทั้งนักอนุรักษ์ธรรมชาตินักอนุกรมวิธานวิทยานักเทคโนโลยีชีวภาพและนักเศรษฐกิจชีวภาพมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ2019 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสความว่า“ หัวข้อหลักของการประชุมคราวนี้ได้แก่“ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน” ถือได้ว่าเป็นหัวข้อที่เหมาะเจาะกับเวลายิ่ง เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ทรัพยากรทั้งทางกายภาพและชีวภาพถือได้ว่าเป็นความมั่งคั่งและจุดแข็งของประเทศต่างๆ แต่การนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โดยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาติและแก่โลกโดยรวมในระยะยาวได้ ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีที่ได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้ตั้งเป้าหมายไปที่การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดเพิ่มขึ้นมากที่สุดเพื่อเป็นรากฐานกับเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งอันที่จริงแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแง่มุมในทุกด้านของชีวิตได้แก่ทางสังคมเศรษฐกิจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเหตุดังกล่าวการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจชีวภาพบนฐานของความรู้จึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและนำไปสู่การใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างยั่งยืนได้ปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งได้แก่การศึกษาเราจำเป็นต้องมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการช่วยสร้างความตระหนักกับสาธารณชนจนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เราจะต้องพัฒนาหลักสูตรและสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นสำหรับเด็กๆของเรา” 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตรัสว่า “ เราควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ลงมือศึกษาและมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อที่ว่าจะได้มีคนรุ่นใหม่ๆที่จะกลายมาเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาตินักอนุกรมวิธานวิทยาและนักชีววิทยาอย่างมากเพียงพอไม่แต่เพียงพอสำหรับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการต่างๆเท่านั้นแต่ยังเพียงพอสำหรับชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชน “

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อชมนิทรรศการที่จะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้- 24 พ.ค.เวลา09.00 - 17.00 น. ณชั้น22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา