ชาวบ้านยังรู้!ผลประโยชน์ไม่ลงตัวทำจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ


   

02 มิ.ย.2562 -   สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน โดยเมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร  กับความไม่แน่นอนในการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล พบว่า  44.14% เป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน การยื่นข้อเสนอต่อกัน 33.30% ภายในพรรคเสียงแตก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตกลงกันไม่ได้ 17.86% ทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาล มีการเลือกข้าง เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบ 12.74% พรรคขนาดกลางเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล และ 10.69% ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ยังไม่ชัดเจน      

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อ เกิดจากสาเหตุอะไร? พบว่า 67.45% ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แย่งเก้าอี้  ไม่ได้ตามข้อเสนอที่ต้องการ 28.27% ผู้นำพรรคยังตัดสินใจไม่ได้ มีความขัดแย้งภายในพรรค และ19.08% เป็นเกมการเมือง ยังจับขั้วพรรคการเมืองไม่สำเร็จ คะแนนเสียงไม่เพียงพอ 

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากบอกพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล ในส่วนพรรคขนาดใหญ่  (พลังประชารัฐ- เพื่อไทย) พบว่า 58.43% นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ หยุดเห็นแก่ตัว39.29% เคารพกฎหมาย เป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชน และ 26.24% เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว ส่วนของพรรคขนาดกลาง (ภูมิใจไทย- ประชาธิปัตย์- อนาคตใหม่) พบว่า 47.75% รักษาสัญญา ทำตามที่หาเสียงไว้ ไม่โกหกประชาชน 30.81% ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย และ 25.23% คำนึงถึงชื่อเสียง อุดมการณ์ของพรรค ส่วนพรรคขนาดเล็กพบว่า 53.42% ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด สร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 34.70% ไม่สร้างความวุ่นวาย อยู่ในขอบเขต หยุดตอบโต้กันไปมา และ 18.72% ไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นตัวแทนของประชาชน    

“ประชาชนมีข้อเสนอแนะอย่างไร? ที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ พบว่า  43.73% ปฏิบัติตามหลักสากล เคารพเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย 40.31% ลดการต่อรอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากเกินไป และ 31.77% ถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน”     

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าโดยภาพรวมแล้ว กรณีการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองมากน้อยเพียงใด? พบว่า 76.29% เบื่อหน่ายมากขึ้น เพราะการเมืองไทยมีแต่ความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ บ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ 19.45% เบื่อหน่ายเหมือนเดิม เพราะหากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ยังคงมีทิฐิด้วยกันเหมือนเดิมเหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงมีอยู่แบบนี้ต่อไป ยังมองไม่เห็นหนทางแก้ไขให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงได้ ฯลฯ และ 4.26% เบื่อหน่ายน้อยลง เพราะอย่างน้อยก็ทำให้คนสนใจการเมืองมากขึ้น ได้เลือกตั้ง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ฯลฯ


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา