"บุญรักษ์ "เปิดช่องครูช่างเก็บชั่วโมงที่อบรม มาทำโปรไฟล์ขอวิทยฐานะได้ 


   

5มิ.ย.62-นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หรือ ว.21 โดยมีการนับชั่วโมงการอบรมและพัฒนาเป็นคุณสมบัติ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) ได้มีช่องทางที่ครู สังกัด สอศ.จะสามารถเก็บชั่วโมงในการพัฒนาได้ นอกจากโครงการพัฒนาครูครบวงจร หรือ คูปองครู ก็คือ การนำหลักสูตรที่วิทยาลัย หน่วยงานภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัยที่จัดอบรมให้กับครูและสถานศึกษา สังกัด สอศ.สามารถนำไปใช้นับชั่วโมงได้ โดยจากนี้ตนจะส่งหนังสือแจ้งไปยังวิทยาลัย สังกัด สอศ.ทั่วประเทศ ว่า วิทยาลัยใดมีหลักสูตรการอบรมที่มีหัวข้อตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไปสามารถส่งรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อผู้เข้าอบรม ซึ่ง สอศ.จะรับรองหลักสูตร ผ่านคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการรับรอง เมื่อหลักสูตรผ่านการรับรองแล้ว ผู้ที่เข้าอบรมก็จะได้รับการนับชั่วโมง โดยไม่ต้องเข้าอบรมในโครงการคูปองครู ซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้ ก.ค.ศ.ได้มอบอำนาจให้ สอศ.แล้ว

“นอกจากนี้ผมยังมีนโยบายในการพัฒนาครูอาชีวะรูปแบบใหม่ ผ่านระบบฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) โดยการดำเนินการ สอศ.ส่วนกลางจะนำหลักสูตรที่เรามีอยู่ไปจัดรูปแบบให้เป็นระบบ มีการทะเบียนเข้าเรียน การกำหนดให้มีกิจกรรมต้องตอบโต้ รวมถึงต้องมีการประเมินการผ่านการอบรมและมีใบรับรองว่าผ่านหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ผมอยากรณรงค์ให้วิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำระบบ E-Training และนำหลักสูตรที่มีศักยภาพของแต่ละวิทยาลัย จัดในรูปแบบการอบรมเพื่อจะนำมาใส่ไว้ในระบบคลาวด์ เมื่อครูเข้าไปอบรมและผ่านเงื่อนไขต่างๆ ก็จะสามารถนำชั่วโมงเหล่านี้ไปรับรองเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ ซึ่งนโยบายนี้เกิดขึ้นจากข้อจำกัดของครูและบุคลากร ทั้งด้านงบฯ ด้านเวลาเข้าอบรม อีกทั้งผมยังคิดว่าเพื่อเป็นการดึงเด็กให้เข้ามาเรียนสายอาชีพมากขึ้น เราจะต้องให้ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ช่วยสอนพื้นฐานการอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย โดยผมจะส่งหลักสูตรไปยัง สพฐ.ให้รับรองว่าครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีวะ สามารถนำไปนำชั่วโมงได้”ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กอศ.กล่าว


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส