อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาชี้ขรก.ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


   

11 มิ.ย.62- นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา Chuchart Srisaeng โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า .....นางสาวพรรณิการ์ วานิช มีพฤติกรรมไม่ให้ความเคารพลบหลู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ 

.....ทั้งแสดงการชื่นชอบที่ชาวเวียตนามลงประชามติให้ล้มเลิกการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในสมัยพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย

.....ผู้ที่ออกมาปกป้องนางสาวพรรณิการ์ก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับนางสาวพรรณิการ์

.....สำหรับข้าราชการที่มีวินัยกำกับว่าต้องสนับสนุนการปก ครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

.....การที่ออกมาปกป้องนางสาวพรรณิการ์เป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่ อย่างไร 

.....วิญญูชนที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ย่อมสามารถวินิจฉัยได้.