ชงรัฐบาลใหม่ปราบโกงจริงจัง


เพิ่มเพื่อน    

  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เสนอ 6 ข้อเรียกร้องรัฐบาลใหม่ปราบโกงอย่างจริงจัง ไม่เลือกปฏิบัติ จี้ "ประยุทธ์" กำกับดูแลคนในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเคร่งครัด หากพบทุจริตต้องลงโทษ ให้หนุนองค์กรตรวจสอบทำงานอย่างอิสระ แต่งตั้งโยกย้ายโปร่งใส พร้อมเสนอกลไกรัฐสภา ส.ส., ส.ว. ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น

    ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค  วันที่ 13 มิถุนายน นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แถลงเรียกร้องรัฐบาลใหม่เน้นปราบโกงว่า การปราบโกงต้องลงมืออย่างจริงจัง ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเรียกศรัทธาประชาชน พร้อมขอทุกพรรคการเมืองและกลไกรัฐสภา ร่วมตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใส ทั้งหมดมาจากเสียงประชาชน พร้อมย้ำเป็นบทบาทขององค์กรภาคประชาชนที่จะติดตาม ตรวจสอบรัฐบาล และพร้อมสนับสนุนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
    นายวิเชียรกล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาวิกฤติที่ประชาชนต้องการให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เห็นได้จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลใหม่จึงจำเป็นต้องมีนโยบายและลงมือปราบปรามคนโกงชาติด้วยอย่างจริงใจและจริงจัง เนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชนคนไทย และการยอมรับจากนานาประเทศ อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของชาติ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทย 
    องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชัน คือการที่จะติดตาม ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลควบคู่ไปกับการสนับสนุน และพร้อมให้ข้อเสนอแนะด้วยเช่นกันในการผลักดันกฎหมายและสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยมีเป้าหมายสูงสุดมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนของประเทศเป็นที่ตั้ง
    ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ กล่าวต่อว่า ก่อนที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายพัฒนาประเทศต่อสาธารณชนในด้านต่างๆ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและทบทวนงานที่ภาคส่วนต่างๆ ได้ขับเคลื่อนตลอดมา เพื่อกำหนดเป็นข้อเสนอถึงรัฐบาลชุดใหม่ รับไปเป็นนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและการสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับเสียงเรียกร้องของประชาชน ใน “6 วาระสำคัญ” ดังนี้ 1.รับฟังเสียงประชาชน ปกป้องและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ อยู่ในคณะการทำงานทำงานเชิงรุก เป็นกำลังสำคัญสอดส่องดูแลการทุจริตซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกัน  
    2.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้อำนาจในการบริหาร ที่ประชาชนเข้าถึงง่าย เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจจากประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความโปร่งใสและแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 
    3.กำกับดูแลคนในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีพฤติกรรมฉ้อฉล คดโกง และมีมาตรการลงโทษ ถอดถอนอย่างชัดเจน หากมีปัญหาส่อเค้าไปในทางทุจริตควรแก้ไขโดยพลัน    
    4.สนับสนุนให้องค์กรตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. ได้ทำงานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง 
    5.การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการควรมีความโปร่งใส เป็นธรรม มีหลักการเหตุผลชัดเจน ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 
    6.สร้างความต่อเนื่องและการบังคับใช้ข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติสำคัญต่างๆ อย่างเข้มข้น เช่น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ, พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติของทางราชการฯ ข้อตกลงคุณธรรม รวมทั้งลดทอนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ล้าสมัยและก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน
    ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากข้อเสนอผ่านกลไกการบริหารประเทศดังกล่าวแล้ว ยังมีกลไกรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลให้เกิดธรรมาภิบาล โดยเฉพาะบทบาทของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ จะต้องมีหน้าที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลอย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมา เพราะทั้งสองฝ่ายต่างถือเป็นตัวแทนประชาชน และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการเมืองที่มีธรรมาภิบาล
    ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลประยุทธ์ 2 ซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ นักการเมืองหรือ ส.ส.บางคนมีธุรกิจส่วนตัวอยู่ในมือ จะมีการเอื้อประโยชน์กันหรือไม่ และคาดหวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะสามารถปราบการทุจริตได้หรือไม่ และให้คะแนนการปราบโกงของรัฐบาลประยุทธ์ที่ผ่านมากี่คะแนน นายวิเชียร  ตอบว่า เพื่อความโปร่งใส อย่างข้อเสนอข้อที่ 3 นายกฯ ต้องกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว อีกทั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จะช่วยเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบอีกทาง ทุกคนอยู่ในสายตาของประชาชน คาดว่าจะฝากความหวังได้ในระดับหนึ่ง 
    "ส่วนคะแนนการปราบโกง องค์กรไม่สามารถให้ได้ ประชาชนจะเป็นผู้ให้คะแนนแทน ถ้าทำดีก็จะได้รับความนิยม เพิ่มเสถียรภาพทางการเมืองให้กับรัฐบาลเอง" นายวิเชียรกล่าว. 
 


เห็นข่าว รฟม. "รื้อวัด" ทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วตกใจ! วันนี้ ขอคุยหน่อย วัดที่ว่านี้คือ "วัดเอี่ยมวรนุช" ตรงสี่แยกบางขุนพรหม พื้นที่วัดมีซัก ๒ ไร่ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้?

'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง