เผยคุณภาพน้ำ 5 ปี 'เจ้าพระยา-ป่าสัก'ค่าออกซิเจนต่ำ สกปรก คพ.ทำแผนลดระบายน้ำเสีย


   

 

 

     วันที่ 14 มิ.ย. นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักหลายแหล่งมีคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่กำหนด ในปี พ.ศ. 2562 คพ. จึงได้กำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมายเพื่อยกระดับและรักษาระดับแหล่งน้ำผิวดินให้มีคุณภาพเป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่กำหนดและได้จัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และกำหนดทิศทางเป้าหมายเพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการจัดการมลพิษในระยะยาว โดยแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอยู่ภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 20 ปี ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บริบทที่สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

 


    นายสมชาย กล่าวว่า  เมื่อนำข้อมูลคุณภาพน้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนและตอนกลาง มาเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่กำหนด โดยจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลตลอดปี กลุ่มข้อมูลช่วงหน้าแล้ง และกลุ่มข้อมูลช่วงหน้าฝน พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มข้อมูลมีพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเหมือนกัน ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มีพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเหมือนกับตอนบนและตอนกลาง แต่พบเพิ่มเติมคือ ค่าแอมโมเนีย (NH3-N) นอกจากนี้ เมื่อนำข้อมูลคุณภาพน้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ของแม่น้ำป่าสักมาเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่กำหนด โดยจัดกลุ่มข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม พบว่า ช่วงหน้าฝนมีพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหลายพารามิเตอร์ แสดงถึงการชะล้างความสกปรกหรือของเสียสะสมจากกิจกรรมของมนุษย์โดยน้ำฝน มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสักที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
    " การจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก คพ.ได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกับผลคุณภาพน้ำย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 5 มาตรการ ได้แก่  การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย การลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ  การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน " นายสมชาย กล่าว

 

 


วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ ผมว่า......คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น.ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"