ศุลกากรตรวจยึด 'เมล็ดโกโก้' ของต้องห้ามนำเข้ามูลค่า 16 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

18 มิ.ย.62 - ที่ท่าเรือบริษัท แอคทูลั่ม จำกัด (สหไทยเทอร์มินอล) ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดเมล็ดโกโก้ (COCOA) ไม่มียี่ห้อ ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต ทั้งหมด 8 ตู้ จำนวน 3,099 กระสอบ น้ำหนักร่วม 201,435 กิโลกรัม มูลค่ารวม 16.68 ล้านบาท

เมล็ดโกโก้ดังกล่าวมีประเทศกำเนิดจากสาธาณรัฐโกตดิวัวร์ (Republic of Cote d'Ivoire) หรือไอวอรีโคสต์ ซึ่งได้รับการยกเว้นอากร โดยขอใช้สิทธิส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-Export) เนื่องจากผลการตรวจของด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ แจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำเมล็ดโกโก้เข้ามาในราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการนำเข้าเมล็ดโกโก้เพื่อการค้า จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นำเข้ามาที่ท่าเรือเอกชน บริษัท แอคทูลั่ม จำกัด (สหไทยเทอร์มินอล

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานสำแดงเท็จ และนำของที่กำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอันเกี่ยวกับของนั้น อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 ประกอบกับมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.กักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562

นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า เมล็ดโกโก้เป็นสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต และการนำเข้ามาทางผู้นำเข้าได้สำแดงเอกสารถูกต้องทุกอย่าง และเข้ามาในระบบของศุลกากรทุกอย่าง เพียงแต่ว่าของนี้พอไม่มีใบอนุญาตนำเข้า จึงมีความผิดฐานนำของเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนความเสียหายคือ สินค้านี้ไม่มีค่าภาษีได้รับการยกเว้นภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่เนื่องด้วยทางกรมการเกษตรเกรงว่า อาจจะมีเกี่ยวกับโรคระบาดทางพืชที่มากับเมล็ดโกโก้เหล่านี้ ก็จึงไม่ให้นำเข้ามาในประเทศ ก็จะให้ส่งกลับออกไปถ้าหากไม่สามารถส่งกลับออกไปได้ ซึ่งก็อยู่กับผู้นำเข้าว่าจะระงับกับกรมได้และก็ซื้อของกลางนั้นคืนไปและส่งกลับออกไปก็ยังสามารถทำได้อยู่ มิเช่นนั้นเมื่อคดีจบศุลกากรก็ต้องนำไปทำลายต่อไป


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"