แย่งเก้าอี้รัฐมนตรีขึ้นอันดับ1ปัญหาที่ชาวบ้านจับตา ส่วนเรื่องจริยธรรมนักการเมืองรั้งบ๊วย!


เพิ่มเพื่อน    

30 มิ.ย.2562 - “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,327 คน ระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย.ในหัวข้อ “10 อันดับ” ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้ โดยพบว่า อันดับ 1 การจัดตั้งรัฐบาล /เก้าอี้รัฐมนตรี    46.87% เพราะยังไม่เห็นความชัดเจน ใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ

อันดับ 2    การทุจริตคอร์รัปชัน 38.28% เพราะมีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ฯลฯ อันดับ 3 ผลการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 3.38%
เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน  สูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯ อันดับ 4 การบริหารประเทศของรัฐบาล /นโยบายประชารัฐ    26.53% เพราะประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หาเสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ

อันดับ 5    ที่มา 250 ส.ว./บทบาทและอำนาจหน้าที่ 25.62% เพราะหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง เครือญาติ  ทำไม ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ได้ ฯลฯ อันดับ 6 การบังคับใช้กฎหมาย /กฎหมายรัฐธรรมนูญ 22.31% เพราะมีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ อันดับ 7 ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. /ถือหุ้นสื่อ 21.85%
เพราะควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน ฯลฯ  อันดับ 8 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ 19.74% เพราะชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ อันดับ 9    การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ 17.33% เพราะมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง  อาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ และอันดับ 10 คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง14.77% เพราะ เป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ 
 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก