แย่งเก้าอี้รัฐมนตรีขึ้นอันดับ1ปัญหาที่ชาวบ้านจับตา ส่วนเรื่องจริยธรรมนักการเมืองรั้งบ๊วย!


เพิ่มเพื่อน    

30 มิ.ย.2562 - “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,327 คน ระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย.ในหัวข้อ “10 อันดับ” ปัญหาการเมืองไทยที่คาใจประชาชน ณ วันนี้ โดยพบว่า อันดับ 1 การจัดตั้งรัฐบาล /เก้าอี้รัฐมนตรี    46.87% เพราะยังไม่เห็นความชัดเจน ใช้เวลานานในการจัดตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ คุณสมบัติรัฐมนตรีแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ฯลฯ

อันดับ 2    การทุจริตคอร์รัปชัน 38.28% เพราะมีมาทุกยุคทุกสมัย มีการปราบปรามแต่ไม่ลดลง ควรจับกุมผู้ที่มีอิทธิพลหรือตัวการใหญ่ให้ได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ฯลฯ อันดับ 3 ผลการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 3.38%
เพราะ กกต. ยังไม่ชี้แจงในประเด็นที่คลุมเครือ การนับคะแนน  สูตรคำนวณไม่เป็นที่ยอมรับ มีการโกงเลือกตั้งจริงใช่หรือไม่ ฯลฯ อันดับ 4 การบริหารประเทศของรัฐบาล /นโยบายประชารัฐ    26.53% เพราะประเทศอยู่ในภาวะหยุดชะงัก บริหารงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายที่หาเสียงไว้จะสามารถทำได้หรือไม่ รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบวาระ ฯลฯ

อันดับ 5    ที่มา 250 ส.ว./บทบาทและอำนาจหน้าที่ 25.62% เพราะหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกไม่โปร่งใส มีทั้งระบบพวกพ้อง เครือญาติ  ทำไม ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ได้ ฯลฯ อันดับ 6 การบังคับใช้กฎหมาย /กฎหมายรัฐธรรมนูญ 22.31% เพราะมีความเอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ขาดการมีส่วนร่วม ฯลฯ อันดับ 7 ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส. /ถือหุ้นสื่อ 21.85%
เพราะควรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สองมาตรฐาน ควรตรวจสอบให้ละเอียดทุกพรรค ปฏิบัติให้เหมือนกัน ฯลฯ  อันดับ 8 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ 19.74% เพราะชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน ช่วยเหลือตนเอง ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น ฯลฯ อันดับ 9    การใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ 17.33% เพราะมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ไม่ทั่วถึง  อาจมีการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ และอันดับ 10 คุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง14.77% เพราะ เป็นปัญหาวิกฤติ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนแต่พวกพ้อง ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ 
 


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?