'เกศปรียา'หามจ่านิวจิก'บิ๊กป้อม'ไร้จริยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


   

9 ก.ค.62-  น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พูดถึงกรณีของนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว ในเรื่องการคุ้มครองพยานว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผิดรัฐธรรมนูญหมวด 3 มาตรา 34 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ ความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้” อีกทั้ง ขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง หมวด 1 ข้อ 5 คือ ไม่ยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องห้ามเป็นรัฐมนตรี 

พร้อมทั้งทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการขัดมาตรฐานจริยธรรม หมวด 2 ข้อ 13 ที่ว่า “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและ เสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ“ และยังขัดมาตรฐานจริยธรรม หมวด 3 ข้อ 23 ที่ว่า “ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ได้มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 วรรคสอง ด้วยเจตนาต้องการให้บุคคลที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมีจริยธรรม ดังนั้นขอเตือนทุกท่านที่กฏหมายกำหนดให้ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม พึงระวังการคิดพูด การเสนอความคิดเห็นว่าท่านต้องคำนึงถึงจริยธรรมที่เป็นมาตราฐานกำหนดไว้ด้วย อย่าคิดหรือพูดด้วยความเชื่อส่วนตัวที่เห็นประชาชนไม่เท่าเทียมกันหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน.


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'