คณบดีครุ/ศึกษาศาสตร์ ผนึกกำลังทำ5ข้อเสนอ"โครงการผลิตครู"


   

 

18ก.ค.62-ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมฯ ทำข้อเสนอโครงการผลิตครู 5 ข้อ ชง รัฐบาลทบทวนทั้งระบบ

นายศิริเดช สุชีวะ ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน+7 สถาบัน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 และขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ยุติลงโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ได้มีการแจ้งการยุติหรือดำเนินการโครงการให้สถาบันผลิตครูทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลต่อการผลิตครูและการได้ครูคุณภาพของประเทศ เพื่อส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศตามภูมิลำเนาของบัณฑิตครู 


ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติที่จะเสนอต่อรัฐบาล คือ ควรให้มีการดำเนินการโครงการครูคืนถิ่นต่อไปและต้องกำหนดเป้าหมายการผลิตและการบรรจุครู ในระยะยาว ดังนี้ 1.กำหนดให้มีอัตราทุนสำหรับนิสิตนักศึกษาทุนครูคืนถิ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25 เพิ่มอีกปีละร้อยละ 5 ตั้งแต่ พ.ศ.2563-2567 รวม 5 ปี มีอัตราบรรจุทุนการผลิตครูระบบปิดร้อยละ 50 2.ส่วนนิสิตนักศึกษาทุนเฉพาะวัตถุประสงค์ที่กำลังดำเนินการอยู่แล้ว เช่น โครงการทุนครูรักษ์ถิ่น หรือโครงการอื่นที่ดำเนินการผลิตครูสู่ท้องถิ่น ควรกำหนดให้มีอัตราบรรจุปีละ ร้อยละ 2 โดยมีเป้าหมายอัตราบรรจุทุนครูระบบปิดเมื่อครบ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2563-2567 จำนวน ร้อยละ 10 3.ทุกโครงการที่ดำเนินมาก่อนแล้วมีจุดประสงค์เดียวกันและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี หรือโครงการอื่นอันเป็นโครงการร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าเทียมกันกับโครงการครูรักษ์ถิ่น
4.ต้องลดอัตราบรรจุที่แข่งขันเฉพาะครูอัตราจ้างของแต่ละสังกัด จากร้อยละ 25 ในช่วง พ.ศ.2563-2567 รวม 5 ปี ลงปีละ ร้อยละ 5 จนสิ้นสุดโครงการ เนื่องจากครูอัตราจ้างของหน่วยงานต้นสังกัดลดลงตามลำดับ และ 5. ส่วน พ.ศ.2567 ควรจะมีเป้าหมายการผลิตครูระบบปิด ร้อยละ 60 และการผลิตครูระบบเปิด ร้อยละ 40


“ที่ประชุมมีความห่วงใยและกังวลต่อคุณภาพการผลิตครูและการใช้ครูของประเทศ ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ มีหลายหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องและเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุน แต่ขาดความเป็นเอกภาพ มีความซ้ำซ้อน และต่างคนต่างทำ ขาดความร่วมมือ การเชื่อมโยง และใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ จึงควรที่หน่วยงานต่างๆ ควรได้มาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันจัดทำแผนการผลิต อย่างจริงจังต่อไป”นา

 


อู่ฮั่น เจียโหยว! อู่ฮั่น สู้..สู้! ครับ...ให้กำลังใจพี่น้องจีนที่อู่ฮั่นแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจทีมไทย "หน่วยปฏิบัติการเด็ดชีพโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" ของเราด้วย ประกอบด้วย

ผู้พิพากษา 'พิพากษา' รัฐบาล
การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'