พยานหลักฐานเพียงพอไม่ต้องทำการไต่สวน!ศาลรธน.นัดแล้ววันพิพากษาคดี 4 รมต.ถือหุ้นสัมปทานเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน


   

19 ก.ค.62 - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวกรณี กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรับธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายสุววิทย์ เมษินทรีย์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) หรือไม่ 

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญ ได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจาณาได้  จึงไม่ทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญิติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจาณราของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. และหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นหนังสือ ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว