เช็คเลยความคาดหวังประชาชนต่อการทำงานของ 20 รัฐมนตรี ครม.ชุดใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

21 ก.ค. 2562 ความเคลื่อนไหวของ ครม.ชุดใหม่ในช่วงนี้เห็นได้ว่าเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจ อีกทั้งประชาชนต่างมีความหวังว่า รมต.ใหม่ที่เข้ามาจะบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรมต.ทุกตำแหน่งมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ ก็จะส่งผลให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง                       

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง จำนวนทั้งสิ้น 1,586 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  

1. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ สำนักนายกรัฐมนตรี คือ
อันดับ 1    พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ    63.93%
อันดับ 2    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด    35.03%
อันดับ 3    บริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่า มีระบบติดตามตรวจสอบได้    20.76%

2. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงกลาโหม คือ
อันดับ 1    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน    45.43%
อันดับ 2    ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ    31.85%
อันดับ 3    รักษาความสงบ ความสามัคคี สร้างความปรองดองให้กับประเทศ    24.72%

3. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการคลัง คือ
อันดับ 1    ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้     38.98%
อันดับ 2    มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพของประชาชน    36.61%
อันดับ 3    ควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้รั่วไหล ควบคุมค่าใช้จ่ายของกระทรวงต่างๆ    26.77%

4. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการต่างประเทศ คือ
อันดับ 1    สร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น    65.40%
อันดับ 2    ส่งเสริมด้านการส่งออก สร้างความร่วมมือกับต่างชาติ ลดภาษีการนำเข้า    23.08%
อันดับ 3    สนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย    15.38%

5. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงมหาดไทย คือ
อันดับ 1    ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ    44.30%
อันดับ 2    ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง    32.64%
อันดับ 3    ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด    25.39%

6. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
อันดับ 1    ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม    65.86%
อันดับ 2    ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้     21.34%
อันดับ 3    พัฒนาระบบการเกษตรให้ทันสมัย ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน     13.91%

7. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงศึกษาธิการ คือ
อันดับ 1    สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา    43.08%
อันดับ 2    พัฒนาการศึกษาไทยให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้    33.94%
อันดับ 3    ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็กไทย เลิกท่องจำ    26.11%

8. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ
อันดับ 1    พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย    60.29%
อันดับ 2    เปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา    30.88%
อันดับ 3    ป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เข้มงวดการรับน้องที่ใช้ความรุนแรง    22.06%

9. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงแรงงาน คือ
อันดับ 1    สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ    45.14%
อันดับ 2    เน้นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน    30.00%
อันดับ 3    แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย    26.49%

10. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงวัฒนธรรม คือ
อันดับ 1    ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย    66.67%
อันดับ 2    ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างจริงจัง    33.36%
อันดับ 3    อนุรักษ์และสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย    25.00%

11. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ
อันดับ 1    ทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ    51.64%
อันดับ 2    ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาคนไร้บ้าน    33.61%
อันดับ 3    แก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปัญหาภายในครอบครัว สตรี เด็ก และคนชรา     17.21%

12. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ
อันดับ 1    พัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น     50.38%
อันดับ 2    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด การเดินทางสะดวก    31.30%
อันดับ 3    ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนสินค้าชุมชน     25.19%

13. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงคมนาคม คือ
อันดับ 1    มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น    51.09%
อันดับ 2    แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร    31.52%
อันดับ 3    ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ พัฒนาคุณภาพและการบริการ ปรับลดค่าโดยสาร    23.91%

14. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ
อันดับ 1    ดูแลควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน    53.85%
อันดับ 2    มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการลงทุน การค้าขายออนไลน์ที่เป็นธรรม    32.31%
อันดับ 3    ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี    23.08%

15. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ
อันดับ 1    ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองและทั่วประเทศ    53.25%
อันดับ 2    เพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิด ล่าสัตว์ บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า     38.96%
อันดับ 3    บริหารทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับจำนวนประชากร    23.38%

16. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพลังงาน คือ
อันดับ 1    ควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า    59.28%
อันดับ 2    ส่งเสริมพลังงานทดแทน ผลักดันพลังงานสะอาด    22.75%
อันดับ 3    ซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่    21.56%

17. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพาณิชย์ คือ
อันดับ 1    พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร     66.35%
อันดับ 2    ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานเป็นรูปธรรม แก้ปัญหารวดเร็ว    22.54%
อันดับ 3    ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ลดการจัดเก็บภาษีครัวเรือนให้ต่ำลง    15.34%

18. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงยุติธรรม คือ
อันดับ 1    มีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน     64.39%
อันดับ 2    ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน    25.90%
อันดับ 3    บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้มีบทลงโทษตามกฎหมาย    12.95%

19. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงสาธารณสุข คือ
อันดับ 1    มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย    48.23%
อันดับ 2    พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีคุณภาพ มาตรฐาน     32.43%
อันดับ 3    เพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวง เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น    22.45%

20. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงอุตสาหกรรม คือ
อันดับ 1    พัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้    48.50%
อันดับ 2    พัฒนาด้านการส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร    33.33%
อันดับ 3    ควบคุมปริมาณมลพิษ ตรวจสอบมลภาวะอากาศ ขยะ ลดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์    21.19%


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด