สพฐ.ตั้งวอร์รูมเสิร์ฟข้อมูล"ณัฏฐพล"สู้ศึกแถลงนโยบาย  


เพิ่มเพื่อน    

     

22ก.ค.62-    ตามที่คณะรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แก่ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ


    รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนและการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทั้งในส่วนของการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นําไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 


    นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สพฐ.) ได้มีการพิจารณาเรื่องการเตรียมแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทาง สพฐ.ได้มีเตรียมการไว้หมดทุกเรื่อง รวมถึงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสพฐ. การส่งเสริมความเป็นเลิศคนเก่ง ความร่วมมือกับเอกชนที่มาสนับสนุนการจัดการศึกษา สพฐ.และการวิจัย อีกทั้งการพัฒนานวัตกรรมของสพฐ.ที่ตอบโจทย์ นอกจากนี้ มีการสร้างเครือข่ายของสพฐ.กับทุกภาคส่วน เช่น ระหว่างนอกประเทศ ในประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ที่มาช่วยเหลืองานของ สพฐ. นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาครู สพฐ.ก็ได้เตรียมสรุปข้อมูลที่ผ่านมา และในส่วนที่ดำเนินการอยู่ โดยเน้นผลลัพธ์ รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอล ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการหลายเรื่อง เช่น จัดตั้งแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ จีน และภาษาที่ 3 แพลตฟอร์มพัฒนานักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาวิชาชีพทุกช่วงวัย การวัดแววความสามารถของเด็ก  


"สพฐ.ได้มีการเตรียมการข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงานให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้รับทราบ โดยเฉพาะเรื่องค่าอาหารกลางวัน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีปัญหาประมาณ ร้อยละ 0.02 เท่านั้นถือว่าน้อยมาก พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งวอร์รูมที่ ศธ. และที่ สพฐ. โดยได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อจะตอบคำถาม จัดทำข้อมูลสนับสนุน รมว.ศธ.ในวันแถลงการณ์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกอย่าง รมว.ศธ.ให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานเป็นทีมงาน ดังนั้น สพฐ.จะทำงานเป็นทีมในทุกระดับ"เลขาฯ กพฐ. กล่าว
 


วันนี้…“วันเฉลิมพระชนมพรรษา” ๖๙ พรรษา“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาล ที่ ๑๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"