'สมพงษ์'เซ็นคำสั่งตั้ง 4 กุนซือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย


   

22 ก.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นอย่างมีประสทิธิภาพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับพรรค ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของนายทะเบียนพรรคการเมือง สมควรที่หัวหน้าพรรคจะมีที่ปรึกษาจากบุคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมือง กฎหมายและการต่างประเพื่อให้คำปรึกษา  

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ67(5) จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งดังนี้ 1.นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง 2.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการเมือง 3.รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นที่ปรึกาษด้านกฎหมาย 4.นางนลินี ทวีศิลป์ เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ