วธ.ชงงบฯปี63 วงเงิน 1.45 หมื่นล้าน "อิทธิพล"เผยเพิ่มจากปีก่อน5พันล้านเพราะมีค่าก่อสร้างหอศิลป์ฯรัชดา


เพิ่มเพื่อน    

 

 5 ส.ค. 62-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า ผู้แทนจากสำนักงบประมาณเข้ามาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรอบการจัดงบประมาณเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายของตนในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดที่จัดทำขึ้นใหม่  ซึ่งจะมีการประเมินผลจากสัมฤทธิ์ของโครงการที่ใช้จ่ายไปแล้วในปีก่อนๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดงบปี 2562 และปฏิทินงบประมาณ ปี 2563  ที่เลื่อนออกไปจากเดิมถึง 4 เดือนไปจนถึงวันที่  20 ม.ค.2563  ดังนั้น แผนงานโครงการใดที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณเดิมให้ใช้ตามกรอบวงเงินปี 2562 ไปก่อน รวมถึงโครงการที่กำหนดวันแน่นอนให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอใช้งบกลางไปก่อน แล้วส่งคืนกลับมาเมื่อได้รับจัดสรร

นายอิทธิพล กล่าวว่า  สำหรับตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณให้เพิ่มเติม คือ ทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์อย่างน้อย 1 โครงการ ต่อ 1 หน่วยงาน  เน้นการจัดลำดับความสำคัญ  5 เรื่องหลัก คือ 1. งานด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  2. งานด้านต่างประเทศ 3. งานด้านชุมชนที่ใช้มิติวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 4.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาระบบและการจัดทำศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวง ซึ่งหากซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการของกระทรวงอื่นๆ ให้ประสานงานและทำงานแบบบูรณาการ  และ 5. งานด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   ทั้งนี้ ตนได้ย้ำกับทุกหน่วยงานให้เสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรค  และรายละเอียดตามที่สำนักงบประมาณให้เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณใหม่ รวมทั้งการประเมินผลการของบประมาณปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรกว่า 9,100 ล้านบาท  และในปี 2563 สรุปตัวเลขยื่นคำของบประมาณจำนวนกว่า 14,500 บาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นมากว่า 1,000 ล้าน  เป็งบประมาณเกี่ยวกับกลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานฯ ที่ วธ.ได้รับมอบหมายมาล่าสุด    

" ผมให้แจ้งที่ประชุมรับทราบว่า การจัดสรรงบตามที่ขอไปอาจจะเป็นไปได้ยาก  เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโครงการ แผนงาน และการจัดลำดับความสำคัญ  ขณะที่งบลงทุนของ วธ. มีสูงประมาณ 5 พันล้านบาท  โดยเกี่ยวกับหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสูงกว่า พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ กำหนดไว้กว่าร้อยละ 20  จึงกำชับให้ติดตามประเมินผลโครงการเป็นรายไตรมาส ส่วนกรณีปัญหาการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย รัชดา ซึ่งผู้รับจ้างรายแรกทิ้งงานไปนั้น ขณะนี้ได้ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และได้ผู้รับจ้างแล้ว  คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 62 ซึ่งสำนักงบประมาณก็ได้เน้นย้ำให้มีคณะกรรมการติดตามดูแลโดยตรงไม่ให้เกิดปัญหางานล่าช้า หากไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดจะต้องดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไป” นายอิทธิพล กล่าว

 


ยุคก่อนๆ....... นายกฯ "ปกครองประชาชน" หมายถึงนายกฯ เป็นนาย ถึงยุค New Normal เปลี่ยนเป็น "ประชาชนปกครองนายกฯ" คือประชาชนเป็นนาย

นายกฯ ที่ 'ขอโทษ' ประชาชน
ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า