ร.10 ทรงห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบไฟไหม้ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก


   

 

วันที่11 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,000 ถุงมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกกับเชิญกระเป๋าอุ่นไอรักพระราชทานและหน้ากากอนามัยมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยณหอประชุมโรงเรียนป่าจากวิทยา อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต  อีกทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนางฉ้าย  วิเศษสินธุ์ อายุ94 ปีนายเจริญ  แก้วพวง  อายุ65 ปีและนางสาวละออง  ผลบุญอายุ68 ปีประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอควนเนียง  ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในรูปแบบบูรณาการภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปตามแผนและสำเร็จโดยเร็ว 

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันบริเวณป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกเริ่มคลี่คลายแล้วยังมีบางจุดที่ไฟยังดับไม่สนิทโดยเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบใน1 อำเภอ3 ตำบลราษฎรได้รับผลกระทบ 1,000 คนพื้นที่สวนปาล์ม300 ไร่พื้นที่ป่าไม้ 2,000 ไร่


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา