ลุ้นนัดแรก!วัฒนาฟ้องศาลเพิกถอนค่าสินไหมโคตรคดีคลองด่าน


   

18 ส.ค.2562 -  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางจะออกนั่งบังลังก์พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 1531/2557 ระหว่าง นายวัฒนา อัศวเหม (ผู้ฟ้องคดี) กับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)

โดยนายวัฒนาฟ้องว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกับพวก มีคำสั่งที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย.2557 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำการทุจริตในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย.2557 ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
 


วันนี้ พุธ ๑๘ กันยา ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ประเด็น "นายกฯ ถวายสัตย์ฯ" ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม

ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า