"สอวช." ตั้ง"ศักรินทร์" ประธานงบฯด้านอุดมฯ  "วีระพงษ์"ประธานงบฯด้านวิทย์ฯและวิจัย แก้ปัญหาใช้งบฯเบี้ยหัวแตก"


เพิ่มเพื่อน    


19 ส.ค.62-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวภายหลังการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก และเป็นการประชุมในลักษณะพิเศษ เนื่องจากยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 10 คน ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น โดยมีตนเป็นประธาน ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา คือ นายศักรินทร์ ภูมิรัตนและประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ และที่ประชุมยังได้แต่งตั้งตน ในฐานะ รมว.อว.ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการของสำนักงาน สอวช. จะทำหน้าที่ในการดูแล การอำนวยการสำนักงานสภานโยบายฯ เป็นสำคัญ

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมางบประมาณการวิจัยค่อนข้างที่จะเป็นเบี้ยหัวแตก ดังนั้นที่ประชุมจึงได้เห็นชอบกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า งานวิจัยที่ต้องดำเนินการ 4 แพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สามารถตอบโจทย์ของประเทศได้คมชัดยิ่งขึ้น โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะมีการตั้งหน่วยงานบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านขึ้นมาช่วยบริหารจัดการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงกรอบงบประมาณ ซึ่งตั้งเป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ในปี 2563 ไว้ที่ร้อยละ 1.2 ต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ (จีดีพี) และในระยะเวลา 5 ปี จะต้องขยับขึ้นมาเป็น ร้อยละ 1.5 ต่อจีดีพี โดยการลงทุนในเรื่องการพัฒนาและวิจัยจากภาครัฐในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 37,160 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมดของ อว. จำนวน 160,000 ล้านบาท

“ที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น ทั้งเรื่องที่ต้องการให้ในอนาคตภาครัฐจะต้องทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ และทำร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น เพื่อให้การวิจัยไม่ได้เก็บไว้บนหิ้ง และยังมีเรื่องการทำอย่างไรให้คุณภาพของนักวิจัยดีขึ้น เพราะคุณภาพของงานวิจัยก็ขึ้นอยู่กับนักวิจัย และหากอาชีพนักวิจัยยังไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจ ต่อไปงานวิจัยของประเทศคุณภาพก็จะไม่ดี ดังนั้น อว.คงจะต้องไปช่วยคิดในเรื่องคุณภาพตรงนี้ด้วย”รมว.อว.กล่าว


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'