2พรรคฝ่ายค้าน'เสรีรวมไทย-เพื่อชาติ'เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค!


เพิ่มเพื่อน    

22 ส.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จำนวน ๑๖ คน ต่อมานายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทยลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ และเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงทพให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ คน นั้น

บัดนี้ พรรคเสรีรวมไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายสุวัตร สิทธิหล่อ ลาออกจากสมาชิกพรรคและรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ท าให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุด ลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ (๒) (๓) และข้อ ๖๔ (๒)นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน ได้แก่
๑. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค ๒. นายเรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรค ๓. นายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรค ๔. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ รองหัวหน้าพรรค ๕. นายนิมิต จันทน์วิมล รองหัวหน้าพรรค ๖. นางสาวธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้าพรรค ๗. นายวัชรา ณ วังขนาย เลขาธิการพรรค ๘. นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรค ๙. นายชัชวาลย์ วาณิชย์ศรีรัตนา เหรัญญิกพรรค

๑๐. พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนสมาชิกพรรค ๑๑. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรค ๑๒. นายจริน ศิริ กรรมการบริหารพรรค ๑๓. นายอนุกูล แพรไพศาล กรรมการบริหารพรรค ๑๔. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค ๑๕. นายเพชร เอกก าลังกุล กรรมการบริหารพรรค ๑๖. พลตำรวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค

รอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติจำนวน ๒๓ คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายสุชาติ อุทัยวัฒน์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคและตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ทำให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรค สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติ ข้อ ๑๕ (๒) (๓) และข้อ ๕๕ (๒) นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติคงเหลือ จำนวน ๒๒ คน ได้แก่ ๑. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค ๒. นายอารี ไกรนรา รองหัวหน้าพรรค ๓. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองหัวหน้าพรรค ๔. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ รองหัวหน้าพรรค ๕. นายปรียนันท์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรค ๖. นางลลิตา ฤกษ์ส าราญ รองหัวหน้าพรรค ๗. นายวิโชติ วัณโณ รองหัวหน้าพรรค ๘. นางลินดา เชิดชัย เลขาธิการพรรค ๙. นางสาลี่ คีตะนิธินันท์ รองเลขาธิการพรรค

๑๐. นายศักดา นพสิทธิ์ รองเลขาธิการพรรค ๑๑. นางสาวกิ่งดาว กับปะหะ เหรัญญิกพรรค ๑๒. นายองอาจ คำทอง นายทะเบียนสมาชิกพรรค ๑๓. นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรค ๑๔. นายธีระพงษ์ เผ่ากา รองโฆษกพรรค ๑๕. นายรยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรค ๑๖. นางสาวพรพรหม พรหมชาติ รองโฆษกพรรค 

๑๗. นายเทวกฤต พรหมมา ผู้อำนวยการพรรค ๑๘. นายพรศักดิ์ ศรีละมุล กรรมการบริหารพรรค ๑๙. นายมนตรี เฉียบแหลม กรรมการบริหารพรรค ๒๐. นายเถลิงยศ บุตุคำ กรรมการบริหารพรรค ๒๑. นายไพบูลย์ บุตรเลียบ กรรมการบริหารพรรค ๒๒. นางวารีรัตน์ แก้วเงิน กรรมการบริหารพรรค 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'