ปลัดวธ.แจงตั้งกก.สอบไปแล้วก่อนหน้านี้ กรณีร้องเรียนสอบขรก.พิธีศพมีการใช้เส้นสาย 


เพิ่มเพื่อน    


22ส.ค.62-นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวชี้แจงว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่กำหนด ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยได้มอบให้รัฐบาล             โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการ กระผมในฐานะปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสนองพระบรมราโชบายมาปฏิบัติด้วยความตั้งใจและได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการศึกษางานจากสำนักพระราชวัง ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ มีการวางแผนการดำเนินงาน การคัดเลือกบุคคลากรตามที่ ก.พ. กำหนด บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนมีจิตสำนึกที่จะสนองงานสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละ และเป็นต้นแบบของจิตอาสา รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ ทายาทของผู้ที่ได้รับพระราชทาน    รวมทั้งผู้ร่วมงานทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์สามารถมายื่นขอพระราชทานเพลิงศพได้ที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

จากการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการศพ จากทายาทผู้วายชนม์ ผู้ร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่าได้รับคำชื่นชมว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมพระเกียรติและทุกคนทำด้วยจิตสำนึกของความจงรักภักดีต่อสถาบัน

สำหรับกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ผ่านช่องทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและช่องทางต่างๆ นั้น กระทรวงวัฒนธรรม มิได้นิ่งนอนใจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว            โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว  และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นที่มีการร้องเรียน ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติที่ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ หากผลการสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป              ส่วนที่ร้องเรียนไปยังหน่วยงานองค์กรภายนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบโดยกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรนั้นๆ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในการสอบสวนกรณีดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบทั้งหมด มาตรวจสอบหาความผิดปกติ  ตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่ 

 


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'