'สุริยะ'จี้สมอ.ดูแลมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอี


เพิ่มเพื่อน    

24 พ.ย. 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในวาระเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)ว่าได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ครอบคลุมสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้ปรับปรุงกระบวนการกำหนดมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานกับต่างประเทศ และถ่ายโอนงานให้องค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDOs) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่ สมอ. พัฒนาและขึ้นทะเบียนไว้


ทั้งนี้ ได้ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ให้เข้ามาช่วยผลักดันเรื่องนี้อีกทางหนึ่งแล้วด้วย ขณะเดียวกันยังผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส (มอก.เอส) โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำมาตรฐานไปใช้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการกำหนดมอก.เอส ให้มากยิ่งขึ้น


รวมถึงยังส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่อีอีซีสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ อีกด้วย


นายสุริยะ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เข้มงวดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของ สมอ. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ. จะเร่งรัดดำเนินการตามที่รัฐมนตรีฯ ให้นโยบายอย่างเข้มงวด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ สมอ. ทุกระดับรับไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน


เห็นเขาล่ารายชื่อ....... คัดค้าน "ยุบอนาคตใหม่" กันครึกโครมตามโซเชียลมีเดีย ผมก็พลอยคึกตามไปด้วย

จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'
ได้อะไร 'ในเสีย' ที่โคราช?