'สุริยะ'จี้สมอ.ดูแลมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอี


   

24 พ.ย. 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในวาระเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)ว่าได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ครอบคลุมสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้ปรับปรุงกระบวนการกำหนดมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานกับต่างประเทศ และถ่ายโอนงานให้องค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDOs) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่ สมอ. พัฒนาและขึ้นทะเบียนไว้


ทั้งนี้ ได้ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ให้เข้ามาช่วยผลักดันเรื่องนี้อีกทางหนึ่งแล้วด้วย ขณะเดียวกันยังผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส (มอก.เอส) โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำมาตรฐานไปใช้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการกำหนดมอก.เอส ให้มากยิ่งขึ้น


รวมถึงยังส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่อีอีซีสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ อีกด้วย


นายสุริยะ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เข้มงวดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของ สมอ. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าอุตสาหกรรม


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ. จะเร่งรัดดำเนินการตามที่รัฐมนตรีฯ ให้นโยบายอย่างเข้มงวด พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ สมอ. ทุกระดับรับไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว