มติครม.แต่งตั้งบิ๊กขรก.-ข้าราชการการเมือง 32 ตำแหน่ง


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ย.62-  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงภายในหน่วยงานกระทรวงต่างๆ ข้าราชการเมือง รวมถึงแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งนายฤทธี ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.62 เป็นต้นไป 

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2.นายไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3.นายณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ และ4.นายยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลัง จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ 2.นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง 3.นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 4.นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 5.นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 6.นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ7.นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

กระทรวงคมนาคม จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ 3.นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 4.นายสมัย โชติกุล รองปลัดกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 5.นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า 6.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ7.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 ราย โดยมีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล พล.อ.จำลอง คุณสงค์ เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ส่วนผู้แทนพิเศษรัฐบาล อีก 5 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ปราการ ชลยุทธ 2.พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 3.พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ 4.นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม และ5.นายจำนัล เหมือนดำ

โดยผู้แทนพิเศษฯ จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี และราชการส่วนกลาง กับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสานงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช อดีตหัวหน้ายุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ภาคใต้ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ2.นางรัชนี พลซื่อ อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 2 จ.ร้อยเอ็ด พปชร. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไป


เมื่อวาน เปิดเฟซ....... เห็นภาพที่คุณ Aks Imaginate โพสต์ไว้ ชอบใจมาก เป็นภาพหนังสือพิมพ์ตั้งๆ จำนวนมาก ไม่ได้แกะเชือกมัด โรงพิมพ์ส่งมาสภาพไหน ก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้น ไม่ได้ขายเลย

ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'