ศอ.บต.เคาะเยียวยาครอบครัว'อับดุลเลาะ อีซอมูซอ'5 แสนบาท


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ย.62-  ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ณสงขลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) กองส่งเสริมและสนับสุนนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงกลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรมศอ.บต. จัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ อายุ32 ปีชาวบ้านหมู่ที่3 ต.ตะบิ้งอ.สายบุรีจ.ปัตตานี ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงและเสียชีวิตด้วยโรคสมองบวมและปอดติดเชื้อในวันที่  25 สิงหาคม2562 โดยคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งเรื่องต่อให้ศอ.บต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือภายหลังแพทย์ระบุเสียชีวิตจากโรคสมองบวม 

และกอ.รมน. ภาค4 ส่วนหน้ายืนยันควบคุมตัวและดำเนินการตามระเบียนขั้นตอนทุกประการโดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานและมีนายกิตติ สุระคำแหง ที่ปรึกษาคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐฯและมีคณะกรรมการผู้แทนกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าผู้แทนผู้นำศาสนาและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมพิจารณาเยียวยากรณีนายอับดุลเลาะอีซอมูซอในครั้งนี้

ภายหลังการประชุมพิจารณารองเลขาธิการศอ.บต. ได้สรุปมติที่ประชุมว่าที่ประชุมมีมติเยียวยาครอบครัวนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เป็นเงิน 500,000 บาทตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ประชุมพิจารณาองค์

ประกอบของการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะพบว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และเจ็บป่วยเสียชีวิตขณะควบคุมตัวจึงเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

อย่างไรก็ตามแม้รายงานทางการแพทย์จะระบุชัดว่านายอับดุลเลาะเสียชีวิตด้วยอาการสมองบวมและระหว่างการรักษาเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงแต่อาการป่วยดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐจนนำไปสู่การเสียชีวิตถือว่าการป่วยและเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมตัวที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบทั้งนี้เลขาธิการศอ.บต. ได้อนุมัติให้มีการเยียวยาด้านจิตใจเป็นจำนวนเงิน30,000 บาทพร้อมชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัว6 วันๆละ400 บาทแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นแล้ว

 ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการเสนอให้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศอ.บต. เสนอกพต. พิจารณาเยียวยาครอบครัวนายอับดุลเลาะอีซอมูซอเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตร2 คนและส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตอื่นๆตามสภาพปัญหาและความจำเป็นต่อไป.


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'