คลินิก"ราชพฤกษ์" ใส่ใจสุขภาพสูงวัย


เพิ่มเพื่อน    

   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้เปิดคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วยสูงอายุ ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยสูงอายุมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงจัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็นการร่วมมือประสานและเสริมกันในหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุพร้อมๆ กัน ก่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว ทันการณ์ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการดูแล ตลอดจนการประสานความเข้าใจกับผู้ดูแล ญาติและครอบครัว                                                                                                            

    นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ.2553 มีประชากรผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด ปี พ.ศ.2557 มีผู้สูงอายุจำนวน 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 ในขณะที่ปี พ.ศ.2561 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 10,666,803 คน คิดเป็นร้อยละ 16.06 จากจำนวนประชากรทั้งหมดเกือบ 67 ล้านคน เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเจริญและความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทั้งในส่วนของบุคลากร และระบบการดูแลสุขภาพในสถานบริการ เพื่อเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพผู้สูงอายุให้สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุ
    นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำคัญดังกล่าว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจึงจัดตั้งคลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric Assessment) โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล เริ่มจากการคัดกรองผู้ป่วยทางกาย เช่น คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย คัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ประเมินสมรรถภาพสมอง คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นต้น พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ไม่จำเพาะเจาะจงกับระบบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ทั้งยังเป็นภาวะที่ซับซ้อนและมักเกิดจากหลายพยาธิสภาพ 
    ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุที่มาด้วยกลุ่มอาการสูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของผู้สูงอายุที่แตกต่างจากวัยอื่น ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ภาวะหกล้ม ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย กลุ่มอาการที่เกิดจากการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ภาวะซึมสับสนเฉียบพลันและภาวะสมองเสื่อม โรคที่เกิดจากการปฏิบัติทางการแพทย์ ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะขาดสารอาหาร และภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครบทุกมิติสุขภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วขึ้นและนำผู้สูงอายุกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง สามารถมาติดต่อได้ที่คลินิกราชพฤกษ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 0-2548-1000 ได้ทุกวันในเวลาราชการ.


เมื่อวาน เปิดเฟซ....... เห็นภาพที่คุณ Aks Imaginate โพสต์ไว้ ชอบใจมาก เป็นภาพหนังสือพิมพ์ตั้งๆ จำนวนมาก ไม่ได้แกะเชือกมัด โรงพิมพ์ส่งมาสภาพไหน ก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้น ไม่ได้ขายเลย

ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'