อดีตผู้พิพากษากางกฎหมายอธิบายกรณีผู้หลบหนีคำพิพากษาคดีล้มประชุมอาเซียน


   

12 ก.ย.62 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng โดยมีเนื้อหาดังนี้
 
.....ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า เมื่อได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้น้ันมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระทําความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี เกินกําหนดเวลาดังต่อไปน้ี เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้
........(๑) ยี่สิบปี สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบปี
........(๒) สิบห้าปี สําหรับโทษจําคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
........(๓) สิบปี สําหรับโทษจําคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
........(๔) ห้าปี สําหรับโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีลงมาหรือโทษอย่างอื่น

.....กรณีของนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง กับพวกซึ่งเป็นจำเลยในคดีบุกรุกการประชุมอาเชี่ยนที่พัทยาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุกคนละ ๔ ปี นั้น
.....ถ้าจำเลยคนใดหลบหนีการลงโทษจำคุกตามคำพิพากษา ก็ต้องใช้เวลาหลบเป็นเวลา ๑๐ ปี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๘ (๓)
.....ถ้ายอมยอมรับโทษตามคำพิพากษาก็ใช้เวลาเพียง ๔ ปี และอาจไม่ถึงถ้ามีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส